Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu a poskytovateľom služieb je so sídlom v Londýne, adresa 590 Kingston Road, Londýn, SW20 8DN, Veľká Británia registrovaná v registri spoločností (obchodný dom) pod číslom 10225593. Je možné kontaktovať Prevádzkovateľ prostredníctvom vyhradeného kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na záložke: „CONTACT“ na internetovej stránke prevádzkovateľa: https://healthlabspharm.com

OBSAH:

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE
 3. PODMIENKY VSTUPU DO OBCHODNEJ ZMLUVY
 4. SPÔSOBY A DÁTUMY PLATBY ZA VÝROBOK
 5. NÁKLADY, METÓDY A DÁTUM DODANIA PRODUKTU
 6. REKLAMÁCIA O VÝROBKOCH
 7. OSOBITNÁ ZÁRUKA SPOKOJNOSTI
 8. BEZSÚDNE SPÔSOBY REKLAMÁCIÍ SŤAŽNOSTÍ A VÝKONU NÁROKOV A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM
 9. PRÁVO NA ZRUŠENIE DOHODY
 10. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽOV
 11. ZÁVEREČNÉ UZNESENIA
 12. PRÍLOHY
 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto nariadenia sú určené tak spotrebiteľom, ako aj podnikateľom používajúcim internetový obchod, pokiaľ niektoré ustanovenia týchto predpisov neustanovujú inak a sú určené iba spotrebiteľom alebo podnikateľom.
  2. Internetový obchod prevádzkuje predaj doplnkov výživy, ktoré na základe zákona o potravinách a výžive (J. of Laws 2006, č. 171, položka 1225 v znení zmien a doplnení) nepredstavujú liek a potraviny v podobe kapsúl, piluliek, vreciek na prášok, ampuliek alebo fliaš s kvapkadlom a v iných formách. Ich účelom je iba doplnenie stravy klienta vitamínmi, minerálmi alebo inými látkami s výživným alebo iným fyziologickým účinkom. Doplnky výživy sa predávajú v internetovom obchode a nemusia predstavovať náhradu liekov predpísaných klientovi lekárom.
  3. Internetový obchod vykonáva a spravuje Prevádzkovateľ, ktorý ponúka Produkty a Elektronické služby, koordinuje a vedie kontakty s Klientmi, organizuje podpisovanie obchodných zmlúv, integruje uzatváranie obchodných zmlúv so systémom vyberania poplatkov a inkasa platieb na účet uzatvorených predajných zmlúv.
  4. Zmluvnou stranou kúpnej zmluvy je Predajca uvedený v Pravidlách. Zodpovednosť za dokončenie kúpnej zmluvy nesie iba predávajúci. Prevádzkovateľ nie je stranou kúpnej zmluvy, a preto nezodpovedá za jej plnenie. V súvislosti s prevádzkou a správou internetového obchodu koná prevádzkovateľ v mene a na účet predávajúceho.
  5. Definície:
   1. Pracovný deň - každý deň od pondelka do piatku s výnimkou dní, ktoré sú zo zákona bez práce.
   2. FORMULÁR OBJEDNÁVKY - Elektronická služba, interaktívny formulár dostupný v internetovom obchode, ktorý umožňuje uskutočnenie Objednávky, najmä pridaním Produktov do elektronického košíka a uvedením podmienok Nájomnej zmluvy vrátane spôsobu dodania a platby.
   3. KONTAKTNÝ FORMULÁR - elektronická služba, interaktívny formulár, ktorý je k dispozícii v internetovom obchode v záložke uvedenej v úvode predpisov, ktorá umožňuje klientovi kontaktovať Prevádzkovateľa, najmä v záležitostiach týkajúcich sa kladenia otázok, získavania informácií o komplexnej Objednávke , podávaním sťažností, predložením vyhlásenia o vzdaní sa dohody;
   4. KLIENT - (1) fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne činnosti a v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými zákonmi a predpismi aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) fyzická osoba; alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorá má právne spôsobilosti na základe zákona; - kto uzavrel alebo má v úmysle uzavrieť kúpnu zmluvu s predávajúcim alebo kto používa alebo má v úmysle použiť elektronický formulár.
   5. Občiansky zákonník - občiansky zákonník, zákon z 23. apríla 1964 (menovite 10. mája 2018 J. of Laws z roku 2018, bod 1025 so zmenami a doplneniami).
   6. NEWSLETTER - Elektronická služba, služba elektronickej distribúcie poskytovaná Poskytovateľom služby prostredníctvom elektronickej pošty e-mailom, ktorá umožňuje všetkým Klientom dostávať od Poskytovateľa služby cyklický obsah následných vydaní bulletinu obsahujúceho informácie o produktoch, novinkách a akciách v internetový obchod.
   7. VÝROBOK - hnuteľná vec dostupná v internetovom obchode, na ktorú sa vzťahuje kúpna zmluva medzi klientom a predávajúcim.
   8. PREDPISY- tieto podmienky a predpisy internetového obchodu.
   9. INTERNETOVÝ OBCHOD - Internetový obchod, ktorý je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://healthlabspharm.com , ktorý prevádzkuje a spravuje Prevádzkovateľ.
   10. PREDAJCA– ONEBRAND TRADING LIMITED S.K.A & nbsp ;, korešpondenčná adresa: ul. Pulawska 12/3, 02-566 Varšava, Poľsko.
   11. OPERÁTOR / POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB - subjekt uvedený v úvode nariadenia.
   12. DOHODA O PREDAJI - Zmluva o predaji produktu uzavretá alebo uzatvorená medzi Klientom a Predajcom prostredníctvom internetového obchodu.
   13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky Prevádzkovateľom v mene Klienta prostredníctvom internetového obchodu.
   14. ZÁKON O PRÁVACH SPOTREBITEĽOV, ZÁKON - znamená zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (J. of Laws č. 2014, položka 827 s dodatkami)
   15. OBJEDNÁVKA - Vyhlásenie vôle klienta urobené prostredníctvom prevádzkovateľa prostredníctvom objednávkového formulára a úmyslom priamo uzavrieť zmluvu o predaji produktu s predávajúcim.
 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVOM OBCHODE

  1. V internetovom obchode sú k dispozícii nasledujúce elektronické služby: objednávkový formulár a informačný bulletin.
   1. Objednávkový formulár - objednávkový formulár sa začne používať v okamihu, keď klient pridá prvý produkt do elektronického košíka v internetovom obchode. Objednávka sa uskutoční, keď klient splní súčasne dva nasledujúce kroky - (1) po vyplnení objednávkového formulára a (2) po kliknutí na políčko „Potvrdiť nákup“ na stránkach internetového obchodu, po vyplnení objednávkového formulára - do tejto chvíle existuje možnosť individuálnej úpravy zavedených údajov (postupujte podľa zobrazených pokynov a informácií dostupných na stránkach internetového obchodu). Je nevyhnutné, aby klient vo formulári objednávky uviedol tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa (ulica, číslo domu / bytu, PSČ, mesto, krajina), elektronická pošta, telefónne číslo a údaje týkajúce sa kúpnej zmluvy: Produkt / s, počet Produktov, miesto a spôsoby dodávky Produktov, spôsob platby. Objednávkový formulár nepredpokladá možnosť pomenovať mená klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, a ich čísla NIP; v prípade predloženia objednávkového formulára takými klientmi by mali byť údaje vrátane mena klienta a NIP doplnené prostredníctvom kontaktného formulára, aby bolo možné vystaviť príslušnú faktúru s DPH.
    1. Elektronický servis - objednávkový formulár je poskytovaný bezplatne a má jedinečnú povahu a končí sa okamihom uskutočnenia objednávky prostredníctvom tohto formulára alebo okamihom skoršieho ukončenia vykonávania objednávky a s jeho podporou zo strany Klient.
   2. Newsletter - k použitiu Newsletteru dôjde po poskytnutí elektronickej pošty, na ktorú sa majú zasielať nasledujúce vydania Newsletteru, v konkrétnom poli objednávkového formulára a pri poskytovaní súhlasov so zasielaním týchto správ, ktoré sú požadované v tomto formulár.
    1. Elektronická služba Newsletter je poskytovaná bezplatne na neobmedzený čas. Klient má možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu sa odhlásiť z Newsletteru (rezignácia Newsletteru) kliknutím na príslušný odkaz viditeľný v každom Newsletteri alebo prostredníctvom kontaktného formulára.
   3. Kontaktný formulár - táto služba umožňuje kontaktovať Prevádzkovateľa a vyžaduje výber subjektu, pre ktorý Klient kontaktuje, a uvedenie elektronickej pošty, prostredníctvom ktorej môže Prevádzkovateľ alebo Predajca kontaktovať Klienta. Formulár umožňuje aj širší popis dôvodu kontaktu (napríklad napríklad vyjadrenia alebo položenia otázky) a pridania príloh.
    1. Elektronická služba kontaktného formulára je poskytovaná bezplatne a má jedinečnú povahu a končí sa okamihom kliknutia na ikonu „Odoslať“ alebo okamihom skoršieho ukončenia používania tohto formulára klientom.
  2. Technické požiadavky potrebné na spoluprácu s teleinformatickým systémom, ktorý Poskytovateľ služieb používa: (1) počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet; 2. prístup k elektronickej pošte; (3) Internetový prehliadač: Mozilla Firefox vo verzii 17.0 a vyššej, Internet Explorer vo verzii 10.0 a novšej, Opera vo verzii 12.0 a novšej, Google Chrome vo verzii 23.0. a vyššia, Safari vo verzii 5.0 a vyššej, Microsoft Edge vo verzii 25.10586.0.0 a vyššej; (4) odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024x768; (5) prepnutím v internetovom prehliadači možnosť ukladať súbory cookie a obsluhovať Javascript.
  3. Klient je povinný používať internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade so zákonmi a dobrými zvykmi, s ohľadom na rešpektovanie osobných práv a autorských práv a duševného vlastníctva príjemcu a tretích strán. Klient je povinný uviesť údaje v súlade so skutočným stavom. Klient má zakázané poskytovať nelegálny obsah.
  4. Spôsob riešeniasťažnosti týkajúce sa elektronických služieb:
   1. Sťažnosti spojené s poskytovaním Elektronických služieb Poskytovateľom služby a ďalšie sťažnosti spojené s prevádzkou Internetového obchodu (s výnimkou postupu pri reklamácii Produktu, ktorý bol uvedený v bode 6 Nariadenia), môže Klient podať Prevádzkovateľovi. prostredníctvom kontaktného formulára.
  5. Odporúča sa, aby klient v popise reklamácie uviedol nasledujúce informácie: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum nesúladu; (2) nároky klienta; a (3) kontaktné údaje sťažovateľa; (4) číslo objednávky - uľahčí to kontrolu sťažnosti poskytovateľa služby. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú iba odporúčaním a neovplyvňujú účinnosť sťažností podaných inak ako v odporúčanom popise.
  6. Odpoveď poskytovateľa služby na reklamáciu nastáva okamžite, najneskôr do 14 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie.
 3. PODMIENKY VSTUPU DO PREDAJNEJ DOHODY

  1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi klientom a predávajúcim dochádza spôsobom uvedeným v bode 3 predpisov.
  2. Cena produktu v príslušnej mene bude viditeľná na webových stránkach internetového obchodu a zahŕňa dane. Klient je na stránkach Internetového obchodu informovaný o cene a daniach za Produkt, ktorý je predmetom Objednávky (tiež poplatky za dopravu, províziu a poštovné) a o ďalších nákladoch, a ak nie je možné zistiť ich veľkosť poplatkov - o povinnosti ich platiť - v okamihu uskutočnenia Objednávky, taktiež v okamihu, keď Klient vyhlási svoj úmysel byť viazaný kúpnou zmluvou.
  3. Informácie obsiahnuté na všetkých stránkach internetového obchodu nepredstavujú ponuku podľa čl. 66 § 1 Občianskeho zákonníka, ale iba výzva na uzavretie kúpnej zmluvy.
  4. Postup uzatvárania kúpnej zmluvy v internetovom obchode pomocou objednávkového formulára
   1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi klientom a predávajúcim dochádza po skoršom podaní objednávok klientom v internetovom obchode, v súlade s bodom 2.1.1 nariadenia, potvrdením prevádzkovateľa o ich prijatí na dokončenie a po prijímanie ustanovení nariadení.
   2. Po zadaní objednávky prevádzkovateľ okamžite potvrdí jej prijatie a potom objednávku prijme na dokončenie predajcom. Potvrdenie prijatia Objednávky a jej prijatia na dokončenie nastáva tak, že Prevádzkovateľ zašle Klientovi zodpovedajúci e-mail na adresu uvedenú Klientom pri uskutočňovaní Objednávky, ktorá obsahuje minimálne vyhlásenia Predávajúceho o prijatí Objednávky, jej prijatí a potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy. V okamihu, keď klient obdrží vyššie uvedený e-mail, dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi klientom a predávajúcim.
  5. K ukladaniu, zabezpečovaniu a poskytovaniu obsahu uzavretej kúpnej zmluvy klientovi dochádza (1) poskytnutím týchto predpisov na webovej stránke klienta a (2) odoslaním e-mailu klientovi, ako je uvedené v bode 3.4. 2. nariadenia. Obsah kúpnej zmluvy je dodatočne uložený a zabezpečený v IT systéme internetového obchodu predávajúceho
  6. Nariadenie je k dispozícii na webových stránkach Internetového obchodu, avšak na žiadosť Klienta ho Prevádzkovateľ poskytuje aj spôsobom, ktorý Klientom umožní získať ho, reprodukovať a zaznamenať obsah jeho zaslaním vo formáte PDF do elektronická pošta uvedená Klientom. Dokument vo formáte PDF je možné prečítať prostredníctvom príslušnej aplikácie, napríklad Adobe® Reader, ktorú je možné bezplatne zhromaždiť na stránke www.adobe.com. Zároveň je nariadenie poskytované klientovi na stiahnutie vo formáte PDF z internetového obchodu pri uskutočňovaní objednávok.
 4. SPÔSOBY A DÁTUMY PLATBY ZA VÝROBOK

  1. Všetky platby na základe kúpnej zmluvy zhromažďuje prevádzkovateľ v mene a na účet predávajúceho. Prevádzkovateľ poskytuje klientovi nasledujúce spôsoby platby na základe kúpnej zmluvy:
   1. platba v hotovosti po prijatí balíka.
   2. elektronické platby a platby kartou prostredníctvom systémov Dotpay.pl, Klarna.com, Paysera a PayPal.com.
    1. Transakcie uskutočňované elektronicky a kartou sú zúčtované v súlade s výberom klienta prostredníctvom služieb Dotpay.pl, Klarna.com alebo PayPal.com. Elektronické platby a platby kartou zaisťuje:
     1. Dotpay.pl - spoločnosť DOTPAY S.A. so sídlom v Krakove na ul. Wielicka 72, 30-552 Krakov, NIP 6342661860, REGON 240770255, zapísaná do registra podnikateľov pod číslom KRS 0000296790 vedeným Okresným súdom pre Kraków-Śródmieście v Krakow, obchodné oddelenie XI národného súdneho registra, základné imanie vo výške 4 000 000,00 PLN, splatené v základnom imaní 4 000 000,00 PLN.
     2. Klarna.com - Klarna Bank AB (publ.), švédska právnická spoločnosť, na tejto adrese: Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko, tel: +46 8 120 120 00, fax: +46 8 120 120 99 , e-mail: service@klarna.co.uk, zapísaný vo švédskom obchodnom registri pod číslom 556737-0431, oprávnený na vykonávanie finančnej činnosti Finansinspektionen.
     3. Paysera - „Paysera LT“, UAB, litovská právnická spoločnosť, na tejto adrese: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Mėnulio g. 7, Litva, zaregistrovaná pod číslom 300060819, ktorej údaje sú zhromažďované a chránené v registri právnických osôb Litovskej republiky.
     4. PayPal.com - PayPal (Európa) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. poschodie 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg.
  2. Dátum platby:
   1. V prípade, že sa Klient rozhodne platiť bankovým prevodom, elektronickými platbami alebo kartou, je povinný uskutočniť platbu do 7 kalendárnych dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
   2. V prípade, že sa klient rozhodne zaplatiť na potvrdení o doručení balíka, je povinný zaplatiť pri prevzatí balíka.
 5. NÁKLADY, METÓDY A DÁTUM DODANIA PRODUKTU

  1. Dodávka Produktu je k dispozícii na území Európskej únie.
  2. Dodanie Produktu Klientovi je spoplatnené, pokiaľ kúpna zmluva neustanovuje inak. Náklady na doručenie produktu (vrátane poplatkov za prepravu, doručenie a poštové služby) sú klientovi uvedené na stránkach internetového obchodu, v informatívnej záložke týkajúcej sa nákladov na doručenie a počas realizácie objednávky, a to aj v okamihu, keď klient vyjadruje svoj úmysel viazať sa kúpnou zmluvou.
  3. Predávajúci poskytuje klientovi nasledujúce spôsoby doručenia alebo prijatia produktu:
   1. kuriérom alebo
   2. kuriérom zaplateným na dobierku.
  4. Doba dodania Produktu Klientovi je 7 Pracovných dní, pokiaľ nie je v danom popise Produktu uvedená kratšia lehota alebo počas zadania Objednávky nebola uvedená kratšia lehota. V prípade Produktov s rôznymi dodacími podmienkami je dodací termín najdlhší poskytnutý termín, nesmie však presiahnuť 7 Pracovných dní. Začiatok obdobia dodania Produktu klientovi sa počíta takto:
   1. V prípade, že si Klient zvolí spôsob platby bankovým prevodom, elektronickými platbami alebo platobnou kartou - od okamihu pripísania na bankový účet alebo na zúčtovací účet Prevádzkovateľa.
   2. V prípade, že si klient zvolí platbu na dobierku - odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
 6. REKLAMÁCIA O VÝROBKOCH

  1. Základ a rozsah zodpovednosti Predávajúceho voči Klientovi, ak má predávaný Produkt fyzickú alebo právnu vadu (záruka), sú uvedené v všeobecne záväzných právnych predpisoch, najmä v Občianskom zákonníku (čl. 556 - 576 Občianskeho zákonníka). Zákonníka).
  2. Predávajúci je povinný poskytnúť Klientovi Produkt bez vád. Podrobné informácie o zodpovednosti predávajúceho z dôvodu vád Produktu a právach Klienta sú uvedené na webových stránkach internetového obchodu, v záložke týkajúcej sa reklamácie.
  3. Klient by mal podať sťažnosť prevádzkovateľovi. Sťažnosť je možné podať elektronicky prostredníctvom kontaktného formulára.
  4. Odporúča sa, aby Klient v popise reklamácie uviedol nasledujúce informácie: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa subjektu reklamácie, najmä druh a dátum závady; (2) nárokovanie spôsobu dosiahnutia súladu produktu s kúpnou zmluvou alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo vzdaní sa kúpnej zmluvy; (3) kontaktné údaje sťažovateľa a (4) číslo objednávky - uľahčí a urýchli to posúdenie sťažnosti predávajúcim. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú iba odporúčaním a neovplyvňujú účinnosť sťažností podaných inak ako v odporúčanom popise.
  5. Predávajúci odpovie na sťažnosť klienta okamžite, najneskôr do 14 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie. Predávajúci bude Klienta individuálne informovať o spôsobe riešenia reklamácie individuálne alebo to urobí prostredníctvom Prevádzkovateľa. Pokiaľ Klient, ktorý je spotrebiteľom, požadoval výmenu vecí alebo odstránenie vady alebo urobil vyhlásenie o znížení ceny, a to uvedením sumy, o ktorú sa má cena znížiť, a Predávajúci na uvedené neodpovedal. nárok do 14 kalendárnych dní, predpokladá sa, že uznal nárok za dôvodný.
  6. Klient, ktorý uplatňuje práva zo záruky, je povinný poskytnúť chybný produkt na túto adresu: 590 KingstonRoad, Londýn, SW20 8DN, Veľká Británia. V prípade Klienta, ktorý je spotrebiteľom, náklady na poskytnutie Produktu znáša Predávajúci, v prípade Klienta, ktorý nie je spotrebiteľom, náklady na doručenie znáša Klient.
 7. OSOBITNÁ ZÁRUKA SPOKOJNOSTI

  1. Predávajúci poskytuje Osobitnú záruku spokojnosti, ktorá spočíva v tom, že v prípade, že Klient nebude spokojný s Produktom, bude oprávnený podať ponuku na ukončenie kúpnej zmluvy. V prípade, že sa kúpna zmluva vzťahovala na viac ako jeden produkt a klient je oprávnený použiť spokojnosť so špeciálnou zárukou iba s odkazom na určité produkty, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, keď ponuka na ukončenie kúpnej zmluvy bude iba čiastočná a bude sa týkať iba k týmto určitým produktom.
  2. Klient uvedený v bode 7.1. bude mať nárok na použitie Osobitnej spokojnosti zo záruky do 21 dní od dátumu uvedeného v bode 5.4 nariadenia.
  3. Klient uvedený v bode 7.1. bude oprávnená použiť Špeciálnu záruku spokojnosti iba raz s odkazom na každý z ponúkaných Produktov. Špeciálna záruka spokojnosti sa týka iba prvej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bol daný produkt, a nevzťahuje sa na každú ďalšiu kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je taký produkt.
  4. Klient uvedený v bode 7.1. budú mať nárok na použitie Osobitnej záruky spokojnosti iba v prípade, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
   1. Klient použil Produkt aspoň raz;
   2. Klient používal Produkt v súlade s pokynmi na používanie, ktoré sú s ním spojené, a najmä neprekročil odporúčané dávky Produktu,
  5. Pre použitie Osobitnej záruky spokojnosti Klient uvedený v bode 7.1. by mal:
   1. predložte príslušné vyhlásenie o zámere použiť Osobitnú záruku spokojnosti prostredníctvom kontaktného formulára,
   2. prostredníctvom kontaktného formulára uveďte tieto údaje: číslo objednávky, meno a priezvisko, ulica a číslo domu, mesto, PSČ, telefónne číslo poskytnuté počas objednávky, číslo bankového účtu, počet zakúpených balíkov, celková suma nákupu, dátum dodávka, dátum objednávky, hmotnosť pred liečbou, hmotnosť po liečbe, počet prijatých kalórií za deň, množstvo prijatých tekutín za deň, popis použitia produktu, pozorované účinky doplnku Iba predloženie všetkých vyššie uvedených vyhlásenia a dokončenie činností budú rovnocenné s ponukou na ukončenie kúpnej zmluvy.
  6. Prevádzkovateľ do 30 dní od vyhlásenia a poskytnutia údajov uvedených v bode 7.5 analyzuje odoslanú ponuku a údaje a informuje klienta o jej prijatí alebo odmietnutí.
  7. V prípade, že klient použije osobitnú záruku spokojnosti, vráti mu predávajúci cenu tohto produktu, bez nákladov na dodanie produktu. V prípade, ak Klient uvedený v bode 7.1. na základe jednej kúpnej zmluvy kúpil viac ako jednu položku Produktu, potom mu Predajca vráti iba cenu jednej položky Produktu. K vráteniu ceny dôjde do 14 dní od informovania Klienta o prijatí ponuky kúpnej zmluvy.
  8. Ustanovenia tohto bodu sa netýkajú ani nemenia právne ustanovenia ani nariadenia týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vady týchto vecí.
 8. BEZSÚDNE SPÔSOBY REKLAMÁCIÍ REKLAMÁCIÍ A PRÁVNYCH PREDPISOV A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM

  1. Podrobné informácie o možnosti mimosúdnych metód kontroly sťažností klienta a vymáhania pohľadávok a pravidiel prístupu k postupom sú k dispozícii na webovej stránke Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov: Odkaz.
  2. Predseda Úradu na ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov má k dispozícii aj technickú podporu pre telefónne hovory: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl alebo písomnú adresu: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.) Úlohou tohto úradu je okrem iného poskytovať podporu spotrebiteľom v záležitostiach týkajúcich sa mimosúdneho preskúmania spotrebiteľských sporov.
  3. Spotrebiteľ má tieto možnosti vzorky, ako využiť mimosúdne metódy preskúmania sťažností a uplatňovania nárokov: (1) návrh na preskúmanie sporu pred stálym zmierovacím súdom pre spotrebiteľa (viac informácií na: http: // www .spsk.wiih.org.pl /); (2) návrh na mimosúdne riešenie sporu okresnému inšpektorovi obchodnej inšpekcie (viac informácií na webovej stránke príslušného inšpektora pre okres, v ktorom predávajúci podniká); a (3) podpora poviatskeho (mestského) hovorcu spotrebiteľských alebo spoločenských organizácií, medzi ktorých zákonné úlohy patrí ochranaspotrebiteľov (okrem iného Federácia spotrebiteľov, Asociácia poľských spotrebiteľov). Poradenstvo sa poskytuje okrem iného prostredníctvom e-mailu na adrese: porady@dlakonsumentow.pl a na helpdesku pre spotrebiteľov: 801 440 220 (infolinka v Pracovných dňoch, medzi 8:00 - 18:00, platba za pripojenie na základe operátorova tarifa).
  4. Pod adresou http: //ec.europa.eu/consumers / ... je k dispozícii platforma na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni EÚ (platforma RSO). Platforma ODR predstavuje interaktívnu a viacjazyčnú webovú stránku s cieľom komplexných služieb pre spotrebiteľov a podnikateľov zameranú na mimosúdne riešenie sporov týkajúcich sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z internetovej predajnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb (viac informácií na webovej stránke platformy alebo na internetovej adrese Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: odkaz) .
 9. PRÁVO NA ZRUŠENIE DOHODY

  1. Spotrebiteľ, ktorý uzavrel dohodu na diaľku, sa môže dohody vzdať do 14 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu a bez znášania nákladov, s výnimkou nákladov uvedených v bode 9.8 nariadenia. Na dodržanie termínu stačí zaslať výpis pred jeho uplynutím. Vyhlásenie o vzdaní sa dohody by malo byť predložené predajcovi priamo alebo prostredníctvom prevádzkovateľa. Vyhlásenie je možné podať napríklad:
   1. písomne ​​na adresu Prevádzkovateľa uvedenú v Pravidlách uvedenia; alebo
   2. elektronicky prostredníctvom kontaktného formulára.
  2. Vzor formulára na odstúpenie od dohody je uvedený v prílohe č. 2 k zákonu o právach spotrebiteľa a okrem toho je k dispozícii v bode 11 nariadení a na webovej stránke internetového obchodu v záložke týkajúcej sa vzdania sa dohody. . Spotrebiteľ môže použiť formulár, ale nie je to povinné.
  3. Termín na vzdanie sa dohody začína:
   1. na dohodu, na základe ktorej Predajca vydáva Produkt, a je povinný previesť na neho vlastnícke právo (napríklad Kúpna zmluva) - od okamihu prevzatia Produktu spotrebiteľom alebo treťou stranou označenou iný ako dopravca a v prípade dohody, ktorá: (1) sa týka mnohých Produktov, ktoré sa poskytujú osobitne, v dávkach alebo po častiach - od okamihu prevzatia posledného produktu do vlastníctva, dávky alebo časti ( 2) spočíva v pravidelnom poskytovaní Produktov po stanovenú dobu - od okamihu prevzatia prvého Produktu do vlastníctva.
   2. pre ďalšie dohody - odo dňa uzavretia dohody.
  4. V prípade vzdania sa dohody uzavretej na diaľku sa dohoda považuje za neuzavretú.
  5. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi okamžite, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od prijatia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, všetky ním uhradené platby vrátane nákladov na doručenie Produktu ( okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich z výberu spotrebiteľa pri doručení, odlišnom od najlacnejšieho spôsobu doručenia dostupného v internetovom obchode). Predávajúci vracia platbu s použitím rovnakého spôsobu platby ako spotrebiteľ, pokiaľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia, z ktorého nevyplývajú žiadne náklady. Ak Predávajúci nenavrhol, že si Produkt vyzdvihne od spotrebiteľa sám, môže počkať s vrátením platieb prijatých od spotrebiteľa do okamihu prevzatia Produktu späť alebo predloženia dokladu o zaslaní Spotrebiteľom, podľa toho, ktorá sa vyskytuje skôr.
  6. Spotrebiteľ je povinný vrátiť Produkt Predávajúcemu ihneď, najneskôr do 14 kalendárnych dní od okamihu, keď sa vzdal dohody, alebo ho poskytnúť osobe poverenej Predávajúcim na príjem, pokiaľ Predajca navrhol, že produkt dostane sám. Na dodržanie termínu stačí produkt poslať späť skôr, ako vyprší jeho platnosť. Spotrebiteľ môže vrátiť Produkt na nasledujúcu adresu: 590 Kingston Road, Londýn, SW20 8DN, Spojené kráľovstvo.
  7. Spotrebiteľ nesie zodpovednosť za zníženie hodnoty Produktu, ak k jeho použitiu dôjde spôsobom, ktorý presahuje metódu potrebnú na rozpoznanie povahy, vlastností a fungovania Produktu.
  8. Možné náklady spojené s odstúpením spotrebiteľa od dohody, ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť:
   1. Ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia Produktu, ako je najlacnejší, bežný spôsob doručenia v Internetovom obchode, Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi náklady, ktoré mu vznikli dodatočne.
   2. Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie Produktu.
   3. V prípade produktu, ktorým jeslužba, ktorej dokončenie - na výslovnú žiadosť spotrebiteľa - sa začalo pred uplynutím času na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľa, ktorý vykoná právo na odstúpenie od dohody. Suma, ktorá sa má zaplatiť, sa počíta úmerne k rozsahu splnenej protihodnoty, ktorá predstavuje cenu dohodnutú dohodou alebo odmenu. Ak je cena alebo odmena neprimeraná, základom pre výpočet sumy je trhová hodnota splnenej protihodnoty.
  9. Právo vzdať sa dohody uzavretej na diaľku nemá pre spotrebiteľa nárok na tieto dohody:
   1. (1) poskytovanie služieb, ak Predávajúci poskytol službu úplne na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa a klient bol pred úvahou upozornený, že po jeho splnení Predávajúcim stratí právo vzdať sa dohoda; (2) v ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré predávajúci nie je schopný kontrolovať, a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od dohody; (3), v ktorom je predmetom protiplnenia neprefabrikovaný výrobok vyrobený na základe špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaci jeho individualizovaným potrebám; (4), v ktorom je predmetom protihodnoty Produkt náchylný na rýchle zlyhanie alebo s krátkym dátumom „spotrebujte do“; (5) pri ktorom je predmetom posudzovania Produkt poskytnutý v zapečatenom obale, ktorý sa po otvorení z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nemôže vrátiť, ak sa obal po poskytnutí otvoril; (6), v rámci ktorého sú predmetom protihodnoty Výrobky, ktoré sa po dodaní, vzhľadom na ich povahu, natrvalo spoja s inými vecami; (7), v prípade ktorého sú predmetom protihodnoty alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí kúpno-predajnej zmluvy a k poskytnutiu ktorých môže dôjsť až po uplynutí 30 dní a ktorých hodnota závisí od výkyvov trhu. , nad ktorými Predávajúci nemá kontrolu; (8) v ktorých spotrebiteľ výslovne požaduje, aby ho predávajúci navštívil s cieľom vykonať neodkladnú opravu alebo údržbu; ak Predávajúci dodatočne poskytuje iné služby, ako sú uvedené vyššie, ktorých poskytnutie požadoval spotrebiteľ, alebo ak Predávajúci poskytuje iné Produkty ako náhradné diely potrebné na vykonanie opráv alebo údržby s odkazom na ďalšie služby alebo Produkty; (9), v ktorom je predmetom protihodnoty zvukový alebo vizuálny záznam, alebo počítačový softvér poskytnutý v zapečatenom obale, ak bol balík po dodaní otvorený; (10) poskytovanie časopisov, periodík alebo časopisov, s výnimkou dohody o predplatnom; (11) uzavreté prostredníctvom verejnej dražby; (12) na poskytovanie služieb v rozsahu ubytovania na iné účely ako na bývanie, preprava vecí, prenájom automobilov, stravovanie, služby spojené s relaxom, zábavou, športovými a kultúrnymi podujatiami, ak je v dohode určený dátum alebo obdobie poskytovania služby; (13) na poskytovanie digitálneho obsahu, ktorý sa neukladá na hmotnom nosiči, ak plnenie protihodnoty začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po jeho informovaní predajcom o strata práva na odstúpenie od dohody.
 10. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽOV

  1. Tento bod nariadení a ustanovení v nich obsiahnutých sa týka iba klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi.
  2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s klientom, ktorý nie je spotrebiteľom, do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia. Vyhlásenie v tomto rozsahu môže podať aj Prevádzkovateľ. K odstúpeniu od kúpnej zmluvy v tomto prípade môže dôjsť bez uvedenia dôvodu a nevznikajú voči nemu nároky vo vzťahu k predajcovi.
  3. V prípade Klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je Predávajúci oprávnený obmedziť dostupné spôsoby platby a tiež požadovať úplnú alebo čiastočnú platbu vopred, nezávisle od spôsobu platby zvoleného Klientom a skutočnosti uzatváranie kúpnej zmluvy.
  4. V okamihu vydania Produktu Predávajúcim prepravcovi získava Klient, ktorý nie je spotrebiteľom, výhody a poplatky spojené s Produktom a nebezpečenstvo náhodnej straty alebo poškodenia Produktu. V takom prípade Predávajúci nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie Produktu, ku ktorému došlo od okamihu prijatia na prepravu až do jeho vydania Klientovi, a za oneskorenie prepravy balíka.
  5. V prípade, že je Produkt zasielaný Klientovi prostredníctvom dopravcu, je Klient, ktorý nie je spotrebiteľom, povinný skontrolovať balík v čase a spôsobom, ktorý sa predpokladá pri balíkoch tohto typu. Ak uvedie, že počas prepravy došlo k poškodeniu alebo strate pumenia Produktu, je povinný vykonať všetky ďalšie činnosti nevyhnutné na preukázanie zodpovednosti dopravcu.
  6. V súlade s čl. 558 § 1 Občianskeho zákonníka je vylúčená zodpovednosť predávajúceho za záruku na produkt voči klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom.
  7. V prípade Klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sa Poskytovateľ služby môže s okamžitou platnosťou vzdať dohody o poskytovaní elektronických služieb zaslaním príslušného vyhlásenia Klientovi.
  8. Zodpovednosť poskytovateľa služieb alebo predávajúceho vo vzťahu ku klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom, bez ohľadu na jeho právny základ, je obmedzená - a to v rámci jediného nároku, ako aj za všetky nároky v sume. - do výšky zaplatenej ceny a nákladov na doručenie na základe kúpnej zmluvy, najviac však do výšky jedného tisíc PLN. Poskytovateľ služby / predávajúci nesie zodpovednosť vo vzťahu ku klientovi, ktorý nie je spotrebiteľom, iba za typické škody predvídateľné v okamihu uzavretia dohody a nenesie zodpovednosť za ušlý zisk vo vzťahu ku klientovi, ktorý nie je spotrebiteľ.
  9. Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť medzi Predávajúcim alebo Poskytovateľom služieb a Klientom, ktorý nie je spotrebiteľom, sú predmetom sporu, ktorý je príslušný v obvode sídla Predávajúceho / Poskytovateľa služieb, v prípade sporu s Predávajúcim. , alebo Poskytovateľa služby, v prípade sporu s Poskytovateľom služby.
 11. ZÁVEREČNÉ UZNESENIA

  1. Problémy spojené s ochranou osobných údajov sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke prevádzkovateľa uvedenej v úvode nariadenia.
  2. Zmluvy uzavreté internetovým obchodom sa uzatvárajú v poľskom jazyku.
  3. Zmena predpisov:
   1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať zmeny a doplnenia Pravidiel z dôležitých dôvodov: zmena ustanovení zákona; zmena spôsobov platby a dodávok - v rozsahu, v ktorom tieto zmeny ovplyvňujú dokončenie ustanovení tohto nariadenia.
   2. V prípade uzatvárania dohôd na základe tohto nariadenia, ktoré majú trvalý charakter, je nariadenie pre klienta záväzné, ak sú splnené požiadavky uvedené v čl. 384 a 384 [1] Občianskeho zákonníka, a to, že Klient bol o zmenách riadne informovaný a do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia sa dohody nevzdal. V prípade, že výsledkom zmeny Pravidiel budú nové poplatky alebo zvýšenie súčasných poplatkov, je Klient, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený od dohody odstúpiť.
   3. V prípade, že na základe týchto Pravidiel dôjde k uzavretiu dohôd inej povahy ako k trvalým dohodám (napríklad Kúpna zmluva), zmeny Pravidiel nebudú v žiadnom prípade porušovať nadobudnuté práva Klientov, ktorí sú spotrebiteľmi pred dátumom vynútenie zmien v nariadeniach, najmä zmeny v nariadeniach, nebude mať vplyv na podané objednávky a už uzatvorené alebo vykonané kúpne zmluvy.
  4. V otázkach, ktoré nie sú upravené v týchto nariadeniach, sa uplatňujú všeobecne záväzné ustanovenia poľského práva, najmä: občiansky zákonník; zákon o poskytovaní služieb elektronicky z 18. júla 2002 (J. of Laws 2002 položka 1204 so zmenami a doplneniami); pre kúpne zmluvy uzavreté do 24. decembra 2014 s Klientmi, ktorí sú spotrebiteľmi - ustanovenia zákona o ochrane určitých práv spotrebiteľov a o zodpovednosti za škodu spôsobenú takýmto škodlivým produktom z 2. marca 2000 (J. of Laws 2000 č. 22 položka 271 so zmenami a doplnkami) a zákon o osobitných podmienkach predaja spotrebiteľom a o zmene Občianskeho zákonníka z 27. júla 2002 (J. zo zákona z roku 2002 č. 141 položka 1176 so zmenami a doplneniami); pre kúpne zmluvy uzatvorené do 25. decembra 2014 s klientmi, ktorí sú spotrebiteľmi - ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 (J. of Laws 2014 položka 827 s dodatkami); a ďalšie príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
 12. DOPLNKY