ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu a poskytovateľom služieb je so sídlom v Londýne, adresa 590 Kingston Road, Londýn, SW20 8DN, Veľká Británia registrovaná v registri spoločností (obchodný dom) pod číslom 10225593. Je možné kontaktovať Prevádzkovateľ prostredníctvom vyhradeného kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na záložke: „CONTACT“ na internetovej stránke prevádzkovateľa: https://healthlabspharm.com

OBSAH:

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 2. ZÁKLADY SPRACÚVANIA ÚDAJOV
 3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBIE A ROZSAH SPRACÚVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE
 4. PRIJÍMAČE ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE
 5. PROFILOVANIE V INTERNETOVOM OBCHODE
 6. PRÁVA OSÔB, NA KTORÉ SA ÚDAJE TÝKAJÚ
 7. SÚBORY COOKIES V INTERNETOVOM OBCHODE, ÚDAJE O VÝKONNOSTI A ANALYTIKA
 8. ZÁVEREČNÉ UZNESENIA
 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto zásady ochrany súkromia internetového obchodu majú informačný charakter, čo znamená, že nie sú zdrojom povinností osôb, na ktoré sa údaje vzťahujú. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú predovšetkým pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov Správcom v Internetovom obchode v rozsahu, v ktorom Správca poskytuje Elektronické služby so sprostredkovaním Obchodu, vrátane základných informácií, účelu a rozsahu spracúvania osobných údajov a práv osôb, ktorých sa údaje týkajú, ako aj informácie o rozsahu použitia súborov cookie a analytických nástrojov v internetovom obchode.
  2. Správca osobných údajov zhromaždených prostredníctvom internetového obchodu je Prevádzkovateľ pridelený na začiatku týchto zásad (ďalej len „správca“). Prevádzkovateľ je správcom iba v rozsahu, v akom ním spracúva osobné údaje v súvislosti s poskytovaním Elektronických služieb. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súvislosti s uzatváraním a uzatváraním kúpnych zmlúv iba ako spracovateľskú jednotku. Správcom osobných údajov spracúvaných v súvislosti s uzatváraním a plnením kúpnych zmlúv je Predaj, ktorý spracúva osobné údaje na účely a na základe pravidiel uvedených v zásadách ochrany osobných údajov dostupných na webových stránkach.
  3. Osoba, ktorej sa údaje týkajú, môže kontaktovať správcu najmä prostredníctvom kontaktného formulára.
  4. Osobné údaje spracúva Správca v súlade so záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade s čl. 13 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné ustanovenie o ochrane údajov) (ďalej len „RODO“, „GDPR“ alebo „GDPR Disposition“. Oficiálny text GDPR Disposition Prepojiť
  5. Používanie internetového obchodu vrátane používania informačného bulletinu je dobrovoľné. Obdobne je poskytovanie osobných údajov osobou, ktorá používa Internetový obchod, dobrovoľné, s výhradou dvoch výnimiek: (1) uzatváranie dohôd so Správcom - neposkytnutie, v prípadoch a v rozsahu uvedenom na webových stránkach Internetového obchodu a v Predpisy internetového obchodu a tieto zásady ochrany osobných údajov, osobné údaje potrebné na uzavretie dohody o poskytovaní elektronických služieb so správcom majú za následok nedostatok možnosti uzavrieť túto dohodu. Poskytnutie osobných údajov v takom prípade, ak zmluvná požiadavka a ak osoba, ktorej sa údaje týkajú, chcú uzavrieť danú dohodu so správcom, potom je povinná poskytnúť požadované údaje. Zakaždým, keď je rozsah údajov potrebných na uzavretie zmluvy vopred uvedený na webových stránkach Internetového obchodu a v Pravidlách internetového obchodu; (2) Zákonné povinnosti správcu - poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou vyplývajúcou zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré správcovi ukladajú povinnosť spracúvania osobných údajov, a v prípade, že nie sú dané, znemožnia správcovi plnenie jeho povinností. < / li>
  6. Správca vynakladá mimoriadne úsilie na ochranu záujmov osôb, aby sa na ne vzťahovali osobné údaje, najmä je zodpovedný a prehlasuje, že údaje, ktoré zhromažďuje, sú: (1) spracovávané v súlade so zákonom; (2) zhromaždené na označené, zákonné účely a nepodliehajú ďalšiemu spracovaniu, ktoré nie je v súlade s týmito účelmi; (3) v podstate správne a zodpovedajúce účelom for ktoré sú spracované; (4) uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu osôb, na ktoré sa odvolávajú, nie dlhšie, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania údajov, a (5) spracúvanie spôsobom, ktorý zaisťuje príslušnú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany proti zakázanému alebo nezákonnému spracovaniu, náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu príslušnými technickými alebo organizačnými prostriedkami.
  7. Vzhľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania a riziko porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou rizika správca implementuje príslušné technické a organizačné prostriedky tak, aby bolo spracúvanie v súlade s GDPR a aby bolo možné to preukázať. Tieto prostriedky budú v prípade potreby predmetom kontroly a aktualizácie. Správca uplatňuje technické prostriedky zabraňujúce získaniu a úprave elektronicky odosielaných osobných údajov neoprávnenými osobami.
  8. Všetky slová, výrazy a skratky uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov a začínajúce veľkým písmenom (napríklad Predajca, Prevádzkovateľ, Internetový obchod, Elektronická služba) by mali byť chápané v súlade s ich definíciou obsiahnutou v Pravidlách internetového obchodu, ktoré sú k dispozícii na stránkach internetového obchodu.
 2. ZÁKLADY SPRACÚVANIA ÚDAJOV

  1. Správca je oprávnený spracúvať osobné údaje v prípadoch, keď - a v takom rozsahu, v akom - je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok: (1) osoba, ktorej sa údaje týkajú, poskytla svoju súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov; (2) spracovanie je nevyhnutné na vykonanie dohody, ak je stranou pred uzavretím dohody osoba, ktorej sa údaje týkajú; (3) spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Správcu; alebo (4) spracúvanie je nevyhnutné na účely, ktoré vyplývajú z právne oprávnených záujmov realizovaných správcom alebo treťou stranou, s výnimkou situácie, keď základné práva a slobody dotknutej osoby majú k týmto záujmom imperatívnu povahu, ktorá vyžadovať ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou, ktorej sa údaje týkajú, dieťa.
  2. Spracúvanie osobných údajov Správcom zakaždým vyžaduje aspoň jeden zo základných faktorov uvedených v bode 2.1 Zásad ochrany osobných údajov Konkrétne základy spracúvania osobných údajov osôb využívajúcich Internetový obchod Klienti sú uvedené v nasledujúcej položke Pravidlá ochrany osobných údajov - s odkazom na daný účel spracúvania osobných údajov Správcom.
 3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBIE A ROZSAH SPRACÚVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

  1. Zakaždým, keď účel, základ, doba a rozsah osobných údajov Príjemcu, ktoré spracováva Správca, vyplývajú z krokov podniknutých v Internetovom obchode osobou, na ktorú sa údaje odvolávajú.
  2. Správca môže spracúvať osobné údaje v internetovom obchode na nasledujúce účely, na základe nasledujúcich pravidiel, v obdobiach a v nasledujúcom rozsahu:
   Účel spracovania údajov Právny základ spracovania a doba uchovávania údajov Rozsah spracovania údajov
   Dokončenie zmluvy o poskytovaní elektronických služieb správcom

   alebo podniknutie krokov na žiadosť osoby, ktorej sa údaje týkajú, pred uzavretím vyššie uvedenej zmluvy
   článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR Dispozícia (uzavretie dohody)


   Údaje sa uchovávajú po dobu, ktorá je nevyhnutná na vykonanie, ukončenie alebo uplynutie platnosti inak uzavretej zmluvy.
   Maximálny rozsah: meno a priezvisko, elektronická adresa; telefónne číslo: adresa pre doručenie (ulica, číslo domu, číslo bytu, poštové smerovacie číslo, mesto, krajina), adresa bydliska / firmy / sídla (ak je iná ako adresa pre doručenie).

   V prípade Klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže Správca dodatočne spracovať obchodné meno a daňové identifikačné číslo (NIP) príjemcu služby alebo klienta.
   Priamy marketing správcu článok 6 ods. 1 písm. F) nariadenia GDPR (právne oprávnený záujem správcu)

   Údaje sa uchovávajú po dobu existencie oprávneného záujmu, ktorú realizuje správca, ale nie dlhšie ako po dobu premlčania. nárokov vo vzťahu k osobe, ktorej sa údaje týkajú, z dôvodu obchodnej činnosti vykonávanej správcom. Premlčaciu dobu určujú právne predpisy, najmä občiansky zákonník (základná premlčacia doba pre pohľadávky spojené s prevádzkovaním hospodárskej činnosti sú tri roky).

   Správca nemusí spracovávať údaje na účely priameho marketingu v prípade, že osoba, na ktorú sa vzťahuje uvedený dátum, vyjadrí v tomto rozsahu účinné námietky.
   adresa elektronickej pošty, telefónne číslo
   Marketing článok 6 ods. 1 písmeno a) GDPR Dispozícia (súhlas)

   Údaje sa uchovávajú do okamihu odvolania súhlasu dotknutou osobou na ďalšie spracovanie údajov na tento účel.
   Meno, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo
   Prevádzkovanie účtovných kníh od Predajcu článok 6 ods. 1 písm. C) GDPR Dispozícia vo vzťahu k čl. 74 sek. 2 zákona o účtovníctve z 30. januára 2018 (J. of Laws 2018 položka 395)

   Údaje Thee sa uchovávajú po dobu vyžadovanú právnymi predpismi, ktoré ukladajú správcovi ukladanie účtovných kníh (5 rokov, počítané od začiatku roka nasledujúceho po roku obratu, ktorého sa údaje týkajú).
   meno a priezvisko; adresa bydliska / podniku / sídla (ak sa líši od doručovacej adresy), názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo klienta (NIP).
   Zakladanie, vymáhanie alebo ochrana nárokov, ktoré môže mať Správca alebo ktoré by mohli byť vznesené proti Správcovi článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR Dispozícia

   Údaje sa uchovávajú po dobu existencie právne prijateľných záujmov realizovaných správcom, nie však dlhšie ako po dobu premlčania nárokov vo vzťahu k osobe, ktorá údaje sa týkajú z dôvodu obchodnej činnosti vykonávanej správcom. Premlčaciu dobu stanovujú právne predpisy, najmä občiansky zákonník (základná premlčacia doba pre pohľadávky spojené s prevádzkou hospodárskej činnosti sú tri roky a pre kúpnu zmluvu dva roky).
   meno a priezvisko, elektronická adresa; telefónne číslo: adresa pre doručenie (ulica, číslo domu, číslo bytu, poštové smerovacie číslo, mesto, krajina), adresa bydliska / firmy / sídla (ak je iná ako adresa pre doručenie).

   V prípade Klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže Správca dodatočne spracovať obchodné meno a daňové identifikačné číslo (NIP) klienta.

   Účel spracovania údajov

   Pred uzavretím vyššie uvedenej dohody dokončenie zmluvy o poskytovaní elektronických služieb správcom alebo podniknutie krokov na žiadosť osoby, ktorej sa údaje týkajú,

   Právny základ spracovania a doba uchovávania údajov

   Článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR dispozície (vykonanie dohody)

   Údaje sa uchovávajú po dobu, ktorá je nevyhnutná na vykonanie, ukončenie alebo uplynutie platnosti inak uzavretej dohody.

   Rozsah spracovania údajov

   Maximálny rozsah: meno a priezvisko, elektronická adresa; telefónne číslo: adresa pre doručenie (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, krajina), adresa bydliska / firmy / sídla (ak je iná ako adresa pre doručenie).

   V prípade Klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže Správca dodatočne spracovať obchodné meno a daňové identifikačné číslo (NIP) príjemcu služby alebo klienta.

   Účel spracovania údajov

   Priamy marketing správcu

   Právny základ spracovania a doba uchovávania údajov

   Článok 6 ods. 1 písmeno f) nariadenia GDPR (právne oprávnený záujem správcu)

   Údaje sa uchovávajú po dobu existencie právne prijateľných záujmov realizovaných správcom, nie však dlhšie ako po dobu obmedzenia nárokov vo vzťahu k osobe, ktorej sa údaje týkajú, z dôvodu obchodnej činnosti spravovaný správcom. Premlčaciu dobu stanovujú právne predpisy, najmä občiansky zákonník (základná premlčacia doba pre nároky spojené s prevádzkou hospodárskej činnosti sú tri roky).

   Správca nemusí spracovávať údaje na účely priameho marketingu v prípade, ak osoba, na ktorú sa vzťahuje uvedený dátum, vyjadrí v tomto rozsahu účinné námietky.

   Rozsah spracovania údajov

   Adresa elektronickej pošty, telefónne číslo

   Účel spracovania údajov

   Marketing

   Právny základ spracovania a doba uchovávania údajov

   Článok 6 ods. 1 písmeno a) GDPR Dispozícia (súhlas)

   Údaje sa uchovávajú do okamihu odvolania súhlasu dotknutej osoby na ďalšie spracovanie údajov na tento účel.

   Rozsah spracovania údajov

   Meno, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo

   Účel spracovania údajov

   Prevádzkovanie účtovných kníh od Predajcu

   Právny základ spracovania a doba uchovávania údajov

   Článok 6 ods. 1 písm. C) GDPR Dispozícia vo vzťahu k čl. 74 sek. 2 zákona o účtovníctve z 30. januára 2018 (J. of Laws 2018 položka 395)

   Údaje Thee sa uchovávajú po dobu vyžadovanú právnymi predpismi, ktoré ukladajú správcovi ukladanie účtovných kníh (5 rokov, počítajúc od začiatku roka nasledujúceho po roku obratu, ktorého sa údaje týkajú). < / p>

   Rozsah spracovania údajov

   Meno a priezvisko; adresa bydliska / podniku / ústredia (ak je iná ako dodacia adresa), názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo klienta (NIP).

   Účel spracovania údajov

   Stanovenie, vymáhanie alebo ochrana nárokov, ktoré môže mať Správca alebo ktoré by mohli byť vznesené proti Správcovi

   Právny základ spracovania a doba uchovávania údajov

   Článok 6 ods. 1 písmeno f) GDPR dispozície

   Údaje sa uchovávajú po dobu existencie právne prijateľných záujmov realizovaných správcom, nie však dlhšie ako po dobu obmedzenia nárokov vo vzťahu k osobe, ktorej sa údaje týkajú, z dôvodu obchodnej činnosti spravovaný správcom. Premlčaciu dobu stanovujú právne predpisy, najmä občiansky zákonník (základná premlčacia doba pre pohľadávky spojené s prevádzkou hospodárskej činnosti sú tri roky a pre kúpnu zmluvu dva roky).

   Rozsah spracovania údajov

   Meno a priezvisko, elektronická adresa; telefónne číslo: adresa pre doručenie (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, krajina), adresa bydliska / firmy / sídla (ak je iná ako adresa pre doručenie).

   V prípade Klientov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže Správca dodatočne spracovať obchodné meno a daňové identifikačné číslo (NIP) príjemcu služby alebo klienta.

 • PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

  1. Pre správne fungovanie internetového obchodu a tiež pre poskytovanie elektronických služieb je potrebné využívať služby externe zabezpečených subjektov (napríklad poskytovateľa softvéru). Navyše, zatiaľ čo internetový obchod je prevádzkovaný a spravovaný Prevádzkovateľom, ktorý organizuje uzatváranie kúpno-predajných zmlúv medzi predávajúcim a klientom, je tiež možné zdieľať osobné údaje predávajúceho v súvislosti s vykonávaním činností spojených s uzatvorením Kúpna zmluva. Správca využíva iba služby takýchto spracovateľských subjektov, ktoré zabezpečujú dostatočné záruky implementácie príslušných technických a organizačných prostriedkov, aby spracúvanie zodpovedalo požiadavkám dispozície RODO a chránilo práva osôb, ktorých sa údaje týkajú.
  2. Poskytovanie údajov správcom sa nevyskytuje vo všetkých prípadoch a nie všetkým príjemcom uvedeným v zásadách ochrany osobných údajov alebo v kategórii príjemcov - správca poskytuje údaje, iba ak sú nevyhnutné na dokončenie daného účelu spracovania osobné údaje a iba v rozsahu nevyhnutnom na splnenie tohto účelu. Napríklad ak klient použije kontaktný formulár bez uzavretia kúpnej zmluvy, jeho údaje sa nepredávajú predajcovi, pokiaľ to nevyžaduje osoba, na ktorú sa údaje odvolávajú.
  3. Osobné údaje Klientov môžu byť odovzdané nasledujúcim príjemcom alebo kategórii príjemcov:
   1. poskytovatelia účtovníckych služieb, právne a poradenské služby zabezpečujúce Správcovi účtovnícku, právnu alebo konzultačnú podporu (najmä účtovná kancelária, právnická firma alebo firma zaoberajúca sa vymáhaním pohľadávok) - Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje Klienta vybranému dodávateľovi koná v jeho mene iba v prípade a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie stanoveného účelu spracovania údajov, ktorý je v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.
  4. Osobné údaje klientov nebudú doručené do iných krajín.
 • PROFILOVANIE V INTERNETOVOM OBCHODE

  1. Dispozícia GDPR ukladá správcovi povinnosť informovať o automatizovanom rozhodovaní, tiež o profilovaní uvedenom v čl. 22 sek. 1 a 4 nariadenia GDPR a - aspoň v týchto prípadoch - príslušné informácie o pravidlách ich vykonávania a o význame a očakávaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre osobu, na ktorú sa údaje vzťahujú. Vzhľadom na vyššie uvedené poskytuje správca v tomto bode zásad ochrany osobných údajov informácie týkajúce sa možného profilovania.
  2. Správca môže použiť profilovanie v internetovom obchode na účely priameho marketingu, ale rozhodnutia prijaté na tomto základe správcom sa netýkajú záveru alebo odmietnutia záverukúpnej zmluvy alebo možnosť využívať Elektronické služby v internetovom obchode. Účinkom použitia profilovania v internetovom obchode môže byť napríklad poskytnutie zľavy danej osobe, jej zaslanie zľavového kódu, pripomenutie nedokončeného nákupu, zaslanie návrhu Produktu, čo môže zodpovedať záujmom alebo preferenciám danej osoby. osobe alebo navrhnúť jej lepšie podmienky v porovnaní so štandardnou ponukou internetového obchodu. Napriek profilovaniu je to konkrétna osoba, ktorá sa slobodne rozhoduje, či chce takto získanú zľavu alebo lepšie podmienky využiť a nakupovať v internetovom obchode.
  3. Profilovanie v internetovom obchode spočíva v automatickej analýze alebo predpovedaní správania danej osoby v internetovom obchode, napríklad pridaním konkrétneho produktu do košíka, prezeraním konkrétnych stránok o produkte v internetovom obchode alebo analýzou. existujúcej histórie uskutočnených nákupov v internetovom obchode. Podmienkou tohto profilovania je získanie osobných údajov správcu o takejto osobe, aby jej mohla neskôr poslať zľavový kód.
  4. Osoba, ktorej sa údaje týkajú, je oprávnená nepodliehať rozhodnutiu, ktoré je založené iba na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania a právnych následkov na túto osobu alebo na ňu inak vplýva.
 • PRÁVA OSÔB, NA KTORÉ SA ÚDAJE TÝKAJÚ

  1. Právo na prístup, úpravu, obmedzenie, vymazanie alebo prenos - osoba, ktorej sa údaje týkajú, je oprávnená požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, upravovať ich, vymazávať („právo byť zabudnutý“) ) alebo obmedziť spracúvanie a je oprávnený namietať proti spracúvaniu a je tiež oprávnený preniesť svoje údaje. Podrobné obchodné podmienky alebo výkon vyššie uvedených práv sú uvedené v čl. 15 - 21 nariadenia GDPR.
  2. Právo kedykoľvek odvolať súhlas - osoba, ktorej údaje spracúva Správca na základe udeleného súhlasu (na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 s 2 písm. A) GDPR Dispozície), je oprávnený kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na dodržiavanie práv na spracovanie, ktoré bolo urobené na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu je možné prostredníctvom kontaktného formulára alebo kliknutím na príslušný odkaz v e-mailovej adrese.
  3. Právo podať sťažnosť orgánu dozoru - osoba, ktorej údaje spracúva Správca, je oprávnená podať sťažnosť orgánu dozoru spôsobom a spôsobom uvedeným v ustanoveniach GDPR Dispozícia a poľské právo, najmä zákon o ochrane osobných práv. Dozorný úrad v Poľsku je prezidentom pre ochranu osobných údajov.
  4. Právo na námietku - osoba, ktorej sa údaje týkajú, je oprávnená kedykoľvek - z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou - vzniesť námietku proti spracovaniu jej osobných údajov na základe čl. 6 sek. 1 písmeno e) (záujmy alebo verejné úlohy) alebo f) (právne oprávnený záujem správcu) vrátane profilovania na základe týchto predpisov. V takom prípade nie je správca oprávnený spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže existenciu dôležitého, právne prijateľného základu pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad záujmami, právami a slobodami osoby, ktorej sa údaje týkajú, alebo základmi na zistenie, domáhať sa alebo chrániť nároky.
  5. Právo na námietku týkajúce sa priameho marketingu - ak sa dané osobné údaje spracúvajú pre potreby priameho marketingu, osoba, na ktorú sa údaje vzťahujú, je oprávnená kedykoľvek požiadať o spracúvanie svojich osobných údajov pre účely potreby takéhoto marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v ktorom je spracovanie spojené s takýmto priamym marketingom.
  6. Na dokončenie práv uvedených v tejto položke pravidiel ochrany osobných údajov je možné kontaktovať správcu zaslaním príslušnej správy v písomnej alebo elektronickej podobe na adresu správcu uvedenú v preambule pravidiel ochrany osobných údajov alebo s použitím kontaktný formulár dostupný na webových stránkach internetového obchodu.
 • COOKIES V INTERNETOVOM OBCHODE, ÚDAJE O VÝKONNOSTI A ANALYTIKA

  1. Súbory cookie sú malé časti textových správ vo forme textových súborov odosielané serverom a odosielané osobou, ktorá navštívi internetový obchod (napríklad na pevnom disku počítača, notebooku alebo blesku smartphonu). karta - v závislosti od zariadenia používaného návštevníkom internetového obchodu). Podrobné informácie o súboroch cookie a ich histórii nájdete tu: odkaz
  2. Prevádzkovateľ môže spracovávať údaje obsiahnuté v súboroch cookie, kým návštevníci používajúInternetový obchod na nasledujúce účely:
   1. identifikáciu klientov prihlásených v internetovom obchode a preukazujúcich, že sú prihlásení;
   2. zapamätanie si Produktov pridaných do košíka za účelom uskutočnenia objednávky;
   3. zapamätanie údajov z vyplnených objednávkových formulárov, dotazníkov alebo prihlásenie údajov do internetového obchodu;
   4. prispôsobenie obsahu internetového obchodu individuálnym preferenciám poskytovateľa služieb (napríklad pokiaľ ide o farby, veľkosť znakov, rozloženie stránok) a optimalizácia používania internetového obchodu;
   5. spustenie anonymných štatistík prezentujúcich spôsob používania internetového obchodu;
   6. remarketing, menovite analýza funkcií návštevníkov internetového obchodu anonymnou analýzou ich akcií (ako sú opakované návštevy na konkrétnych stránkach, kľúčové slová atď.), aby si vytvorili svoj profil a poskytli im reklamy prispôsobené očakávaným záujmom, aj keď navštíviť ďalšie internetové webové stránky v reklamnej sieti spoločností Google Inc. a Facebook Ireland Ltd .;
  3. 3. Väčšina internetových prehľadávačov dostupných na trhu štandardne ukladanie súborov cookie štandardne akceptuje. Každý má možnosť určiť si podmienky používania súborov cookie s podporou nastavenia svojho vlastného internetového prehliadača. Znamená to, že je možné čiastočne (napríklad dočasne) obmedziť alebo úplne vypnúť možnosť ukladania súborov cookie - v poslednom prípade to však môže mať vplyv na niektoré funkcie internetového obchodu (napríklad sa môže javiť ako nemožné prejsť). cesta objednávky prostredníctvom objednávkového formulára z dôvodu, že si produkty v košíku nebudú pamätať počas ďalších krokov vykonania objednávky).
  4. 4. Nastavenia internetového prehliadača v rozsahu súborov cookies sú relevantné z hľadiska súhlasu s používaním súborov cookies našim internetovým obchodom - v súlade s právnymi predpismi môže byť takýto súhlas vyjadrený aj nastavením internetu prehliadač. V prípade, že taký súhlas nie je udelený, je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť nastavenie internetového prehliadača v rozsahu súborov cookie.
  5. 5. Podrobné informácie o zmene nastavení týkajúcich sa súborov cookie a ich individuálnom mazaní v najpopulárnejších internetových prehliadačoch sú k dispozícii v časti pomocníka internetového prehliadača a na nasledujúcich webových stránkach (stačí kliknúť na daný odkaz):
   < a href = "http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647"> v prehliadači Chrome
   v prehliadači Firefox
   v prehliadači Internet Explorer
   v prehliadači Opera
   v prehliadači Safari
   v prehliadači Microsoft Edge
  6. Správca môže využívať služby Google Analytics, Universal Analytics poskytované spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Služby im pomáhajú analyzovať prenos v internetovom obchode. Zhromaždené údaje sa spracúvajú. v rámci vyššie uvedených služieb anonymným spôsobom (sú to tzv. prevádzkové údaje, ktoré znemožňujú identifikáciu osoby) na generovanie štatistík užitočných pre správcu v internetovom obchode. Údaje majú kolektívny a anonymný charakter, tzn. obsahovať akékoľvek identifikačné znaky (osobné údaje) osôb navštevujúcich webové stránky internetového obchodu. Správca pri využívaní vyššie uvedených služieb v internetovom obchode zhromažďuje také údaje, ako sú zdroje a prostriedky získavania návštevníkov internetového obchodu a spôsob ich správania na webových stránkach v internetovom obchode, informácie o zariadeniach a prehľadávačoch, z ktorých vstupujú na webové stránky, IP a doména, geografické údaje a d demografické údaje (vek, pohlavie) a záujmy.
  7. Je možné, že daná osoba ľahko zablokuje zdieľanie informácií o svojej osobe pomocou služby Google Analytics, ako aj svoju činnosť v internetovom obchode - na tento účel je možné do prehliadača poskytovaného spoločnosťou Google nainštalovať doplnok. Inc., k dispozícii tu: Odkaz .
  8. Správca môže využívať službu Pixel spoločnosti Facebook v internetovom obchode poskytovanom spoločnosťou Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko). Táto služba pomáha administrátorovi merať efektívnosť reklám a zistiť, aké akcie robia návštevníci internetového obchodu, a zobrazovať profilované reklamy týmto návštevníkom. Podrobné informácie o aktivite pixelov na Facebooku nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: Odkaz .
  9. Pixel Pixel na Facebooku je možné spravovať inzerovaním nastavení na účte používateľa na Facebooku.com: Prepojiť
 • ZÁVEREČNÉ UZNESENIA

  1. 1. Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné internetové stránky. Prevádzkovateľ odporúča oboznámiť sa s politikou ochrany súkromia stanovenou pre tieto ďalšie internetové stránky. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú iba internetového obchodu prevádzkovateľa.