OBSAH:

 1. REKLAMÁCIA O VÝROBKOCH
 2. OSOBITNÁ ZÁRUKA SPOKOJNOSTI
 3. BEZSÚDNE METÓDY REKLAMÁCIÍ REKLAMÁCIÍ A PRAVIDIEL PRÍPADOV A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM
 4. PRÁVO NA ZRUŠENIE DOHODY
 1. REKLAMÁCIA O VÝROBKOCH

  1. Základ a rozsah zodpovednosti Predávajúceho voči Klientovi, ak má predávaný Produkt fyzickú alebo právnu vadu (záruka), sú uvedené v všeobecne záväzných právnych predpisoch, najmä v Občianskom zákonníku (čl. 556 - 576 Občianskeho zákonníka). Zákonníka).
  2. Predávajúci je povinný poskytnúť Klientovi Produkt bez vád. Podrobné informácie o zodpovednosti predávajúceho z dôvodu vád Produktu a právach Klienta sú uvedené na webových stránkach internetového obchodu, v záložke týkajúcej sa reklamácie.
  3. Klient by mal podať sťažnosť prevádzkovateľovi. Sťažnosť je možné podať elektronicky prostredníctvom kontaktného formulára.
  4. Odporúča sa, aby Klient v popise reklamácie uviedol nasledujúce informácie: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa subjektu reklamácie, najmä druh a dátum závady; (2) nárokovanie spôsobu dosiahnutia súladu produktu s kúpnou zmluvou alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo vzdaní sa kúpnej zmluvy; (3) kontaktné údaje sťažovateľa a (4) číslo objednávky - uľahčí a urýchli to posúdenie sťažnosti predávajúcim. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú iba odporúčaním a neovplyvňujú účinnosť sťažností podaných inak ako v odporúčanom popise.
  5. Predávajúci odpovie na sťažnosť klienta okamžite, najneskôr do 14 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie. Predávajúci bude Klienta individuálne informovať o spôsobe riešenia reklamácie individuálne alebo to urobí prostredníctvom Prevádzkovateľa. Pokiaľ Klient, ktorý je spotrebiteľom, požadoval výmenu vecí alebo odstránenie vady alebo urobil vyhlásenie o znížení ceny, a to uvedením sumy, o ktorú sa má cena znížiť, a Predávajúci na uvedené neodpovedal. nárok do 14 kalendárnych dní, predpokladá sa, že uznal nárok za dôvodný.
  6. Klient, ktorý uplatňuje práva zo záruky, je povinný poskytnúť chybný produkt na túto adresu: 590 Kingston Road, Londýn, SW20 8DN, Veľká Británia. V prípade Klienta, ktorý je spotrebiteľom, náklady na poskytnutie Produktu znáša Predávajúci, v prípade Klienta, ktorý nie je spotrebiteľom, náklady na doručenie znáša Klient.
 2. OSOBITNÁ ZÁRUKA SPOKOJNOSTI

  1. Predávajúci poskytuje Osobitnú záruku spokojnosti, ktorá spočíva v tom, že v prípade, že Klient nebude spokojný s Produktom, bude oprávnený podať ponuku na ukončenie kúpnej zmluvy. V prípade, že sa kúpna zmluva vzťahovala na viac ako jeden produkt a klient je oprávnený použiť spokojnosť so špeciálnou zárukou iba s odkazom na určité produkty, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, keď ponuka na ukončenie kúpnej zmluvy bude iba čiastočná a bude sa týkať iba k týmto určitým produktom.
  2. Klient uvedený v bode 7.1. bude mať nárok na použitie Osobitnej spokojnosti zo záruky do 21 dní od dátumu uvedeného v bode 5.4 nariadenia.
  3. Klient uvedený v bode 7.1. bude oprávnená použiť Špeciálnu záruku spokojnosti iba raz s odkazom na každý z ponúkaných Produktov. Špeciálna záruka spokojnosti sa týka iba prvej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bol daný produkt, a nevzťahuje sa na každú ďalšiu kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je taký produkt.
  4. Klient uvedený v bode 7.1. budú mať nárok na použitie Osobitnej záruky spokojnosti iba v prípade, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
   1. Klient použil Produkt aspoň raz;
   2. Klient používal Produkt v súlade s pokynmi na používanie, ktoré sú s ním spojené, a najmä neprekročil odporúčané dávky Produktu,
  5. Pre použitie Osobitnej záruky spokojnosti Klient uvedený v bode 7.1. by mal:
   1. predložte príslušné vyhlásenie o zámere použiť Osobitnú záruku spokojnosti prostredníctvom kontaktného formulára,
   2. prostredníctvom kontaktného formulára uveďte tieto údaje: číslo objednávky, meno a priezvisko, ulica a číslo domu, mesto, PSČ, telefónne číslo poskytnuté počas objednávky, číslo bankového účtu, počet zakúpených balíkov, celková suma nákupu, dátum dodávka, dátum objednávky, hmotnosť pred liečbou, hmotnosť po liečbe, počet prijatých kalórií za deň, množstvo tekutínbrané za deň, popis použitia produktu, pozorované účinky doplnku Iba predloženie všetkých vyššie uvedených vyhlásení a dokončenie činností bude rovnocenné s ponukou na ukončenie kúpnej zmluvy.
  6. Prevádzkovateľ do 30 dní od vyhlásenia a poskytnutia údajov uvedených v bode 7.5 analyzuje odoslanú ponuku a údaje a informuje klienta o jej prijatí alebo odmietnutí.
  7. V prípade, že klient použije osobitnú záruku spokojnosti, vráti mu predávajúci cenu tohto produktu, bez nákladov na dodanie produktu. V prípade, ak Klient uvedený v bode 7.1. na základe jednej kúpnej zmluvy kúpil viac ako jednu položku Produktu, potom mu Predajca vráti iba cenu jednej položky Produktu. K vráteniu ceny dôjde do 14 dní od informovania Klienta o prijatí ponuky kúpnej zmluvy.
  8. Ustanovenia tohto bodu sa netýkajú ani nemenia právne ustanovenia ani nariadenia týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vady týchto vecí.
 3. BEZSÚDNE SPÔSOBY REKLAMÁCIÍ REKLAMÁCIÍ A PRÁVNYCH PREDPISOV A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM

  1. Podrobné informácie o možnosti mimosúdnych metód kontroly sťažností klienta a vymáhania pohľadávok a pravidiel prístupu k postupom sú k dispozícii na webovej stránke Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov: Odkaz.
  2. Predseda Úradu na ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov má k dispozícii aj technickú podporu pre telefónne hovory: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl alebo písomnú adresu: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.) Úlohou tohto úradu je okrem iného poskytovať podporu spotrebiteľom v záležitostiach týkajúcich sa mimosúdneho preskúmania spotrebiteľských sporov.
  3. Spotrebiteľ má tieto možnosti vzorky, ako využiť mimosúdne metódy preskúmania sťažností a uplatňovania nárokov: (1) návrh na preskúmanie sporu pred stálym zmierovacím súdom pre spotrebiteľa (viac informácií na: http: // www .spsk.wiih.org.pl /); (2) návrh na mimosúdne riešenie sporu okresnému inšpektorovi obchodnej inšpekcie (viac informácií na webovej stránke príslušného inšpektora pre okres, v ktorom predávajúci podniká); a (3) podpora poviatskeho (mestského) hovorcu spotrebiteľských alebo spoločenských organizácií, medzi ktorých zákonné úlohy patrí ochrana spotrebiteľov (okrem iného Federácia spotrebiteľov, Združenie poľských spotrebiteľov). Poradenstvo sa poskytuje okrem iného prostredníctvom e-mailu na adrese: porady@dlakonsumentow.pl a na helpdesku pre spotrebiteľov: 801 440 220 (infolinka v Pracovných dňoch, medzi 8:00 - 18:00, platba za pripojenie na základe operátorova tarifa).
  4. Pod adresou http: //ec.europa.eu/consumers / ... je k dispozícii platforma na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni EÚ (platforma RSO). Platforma ODR predstavuje interaktívnu a viacjazyčnú webovú stránku s cieľom komplexných služieb pre spotrebiteľov a podnikateľov zameranú na mimosúdne riešenie sporov týkajúcich sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z internetovej predajnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb (viac informácií na webovej stránke platformy alebo na internetovej adrese Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: odkaz) .
 4. PRÁVO NA ZRUŠENIE DOHODY

  1. Spotrebiteľ, ktorý uzavrel dohodu na diaľku, sa môže dohody vzdať do 14 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu a bez znášania nákladov, s výnimkou nákladov uvedených v bode 9.8 nariadenia. Na dodržanie termínu stačí zaslať výpis pred jeho uplynutím. Vyhlásenie o vzdaní sa dohody by malo byť predložené predajcovi priamo alebo prostredníctvom prevádzkovateľa. Vyhlásenie je možné podať napríklad:
   1. písomne ​​na adresu Prevádzkovateľa uvedenú v Pravidlách uvedenia; alebo
   2. elektronicky prostredníctvom kontaktného formulára.
  2. Vzor formulára na odstúpenie od dohody je uvedený v prílohe č. 2 k zákonu o právach spotrebiteľa a okrem toho je k dispozícii v bode 11 nariadení a na webovej stránke internetového obchodu v záložke týkajúcej sa vzdania sa dohody. . Spotrebiteľ môže použiť formulár, ale nie je to povinné.
  3. Termín na vzdanie sa dohody začína:
   1. na dohodu, na základe ktorej Predajca vydáva Produkt, a je povinný previesť na neho vlastnícke právo (napríklad Kúpna zmluva) - od okamihu prevzatia Produktu spotrebiteľom alebo treťou stranou označenou iný ako dopravca a pre prípaddohody, ktorá: (1) sa vzťahuje na veľa Produktov, ktoré sa dodávajú samostatne, v dávkach alebo po častiach - od okamihu prevzatia posledného Produktu do vlastníctva pozostáva dávka alebo časť (2) z pravidelného poskytovania Produktov pre stanovený čas - od okamihu, keď si vezmete prvý z Produktov do vlastníctva.
   2. pre ďalšie dohody - odo dňa uzavretia dohody.
  4. V prípade vzdania sa dohody uzavretej na diaľku sa dohoda považuje za neuzavretú.
  5. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi okamžite, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od prijatia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, všetky ním uhradené platby vrátane nákladov na doručenie Produktu ( okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich z výberu spotrebiteľa pri doručení, odlišnom od najlacnejšieho spôsobu doručenia dostupného v internetovom obchode). Predávajúci vracia platbu s použitím rovnakého spôsobu platby ako spotrebiteľ, pokiaľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia, z ktorého nevyplývajú žiadne náklady. Ak Predávajúci nenavrhol, že si Produkt vyzdvihne od spotrebiteľa sám, môže počkať s vrátením platieb prijatých od spotrebiteľa do okamihu prevzatia Produktu späť alebo predloženia dokladu o zaslaní Spotrebiteľom, podľa toho, ktorá sa vyskytuje skôr.
  6. Spotrebiteľ je povinný vrátiť Produkt Predávajúcemu ihneď, najneskôr do 14 kalendárnych dní od okamihu, keď sa vzdal dohody, alebo ho poskytnúť osobe poverenej Predávajúcim na príjem, pokiaľ Predajca navrhol, že produkt dostane sám. Na dodržanie termínu stačí produkt poslať späť skôr, ako vyprší jeho platnosť. Spotrebiteľ môže vrátiť Produkt na nasledujúcu adresu: 590 Kingston Road, Londýn, SW20 8DN, Spojené kráľovstvo.
  7. Spotrebiteľ nesie zodpovednosť za zníženie hodnoty Produktu, ak k jeho použitiu dôjde spôsobom, ktorý presahuje metódu potrebnú na rozpoznanie povahy, vlastností a fungovania Produktu.
  8. Možné náklady spojené s odstúpením spotrebiteľa od dohody, ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť:
   1. Ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia Produktu, ako je najlacnejší, bežný spôsob doručenia v Internetovom obchode, Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi náklady, ktoré mu vznikli dodatočne.
   2. Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie Produktu.
   3. V prípade Produktu, ktorý je službou, ktorej dokončenie - na výslovnú žiadosť spotrebiteľa - sa začalo pred uplynutím času potrebného na odstúpenie od zmluvy, má spotrebiteľ právo odstúpiť od dohody. Suma, ktorá sa má zaplatiť, sa počíta úmerne k rozsahu splnenej protihodnoty, ktorá predstavuje cenu dohodnutú dohodou alebo odmenu. Ak je cena alebo odmena neprimeraná, základom pre výpočet sumy je trhová hodnota splnenej protihodnoty.
  9. Právo vzdať sa dohody uzavretej na diaľku nemá pre spotrebiteľa nárok na tieto dohody:
   1. (1) poskytovanie služieb, ak Predávajúci poskytol službu úplne na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa a klient bol pred úvahou upozornený, že po jeho splnení Predávajúcim stratí právo vzdať sa dohoda; (2) v ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré predávajúci nie je schopný kontrolovať, a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od dohody; (3), v ktorom je predmetom protiplnenia neprefabrikovaný výrobok vyrobený na základe špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaci jeho individualizovaným potrebám; (4), v ktorom je predmetom protihodnoty Produkt náchylný na rýchle zlyhanie alebo s krátkym dátumom „spotrebujte do“; (5) pri ktorom je predmetom posudzovania Produkt poskytnutý v zapečatenom obale, ktorý sa po otvorení z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nemôže vrátiť, ak sa obal po poskytnutí otvoril; (6), v rámci ktorého sú predmetom protihodnoty Výrobky, ktoré sa po dodaní, vzhľadom na ich povahu, natrvalo spoja s inými vecami; (7), v prípade ktorého sú predmetom protihodnoty alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí kúpno-predajnej zmluvy a k poskytnutiu ktorých môže dôjsť až po uplynutí 30 dní a ktorých hodnota závisí od výkyvov trhu. , nad ktorými Predávajúci nemá kontrolu; (8) v ktorých spotrebiteľ výslovne požaduje, aby ho predávajúci navštívil s cieľom vykonať neodkladnú opravu alebo údržbu; ak Predávajúci dodatočne poskytuje iné než vyššie uvedené služby, ktoré požadoval spotrebiteľ, alebo ak Predávajúci poskytuje iné Produkty ako náhradné diely potrebné na vykonanie opravypáry alebo údržbárske práce s odkazom na ďalšie služby alebo produkty; (9), v ktorom je predmetom protihodnoty zvukový alebo vizuálny záznam, alebo počítačový softvér poskytnutý v zapečatenom obale, ak bol balík po dodaní otvorený; (10) poskytovanie časopisov, periodík alebo časopisov, s výnimkou dohody o predplatnom; (11) uzavreté prostredníctvom verejnej dražby; (12) na poskytovanie služieb v rozsahu ubytovania na iné účely ako na bývanie, preprava vecí, prenájom automobilov, stravovanie, služby spojené s relaxom, zábavou, športovými a kultúrnymi podujatiami, ak je v dohode určený dátum alebo obdobie poskytovania služby; (13) na poskytovanie digitálneho obsahu, ktorý sa neukladá na hmotnom nosiči, ak plnenie protihodnoty začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po jeho informovaní predajcom o strata práva na odstúpenie od dohody.