ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:

 1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 2. ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
 1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  1. Βάση και πεδίο εφαρμογής της ευθύνης του Πωλητή έναντι του Πελάτη, εάν το πωληθέν Προϊόν έχει φυσικό ή νομικό ελάττωμα (εγγύηση) καθορίζονται στις κοινώς δεσμευτικές διατάξεις του νόμου, ειδικά στον Αστικό Κώδικα (άρθρο 556-576 του Αστικού Κωδικός).
  2. Ο Πωλητής είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον Πελάτη ένα Προϊόν χωρίς ελαττώματα. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ευθύνη του Πωλητή λόγω ελαττωμάτων του Προϊόντος και των δικαιωμάτων του Πελάτη καθορίζονται στον ιστότοπο του Internet Store, στον σελιδοδείκτη σχετικά με καταγγελίες.
  3. Θα πρέπει να υποβληθεί καταγγελία από τον Πελάτη στον Διαχειριστή. Ένα παράπονο μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας.
  4. Συνιστάται ο Πελάτης να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες στην περιγραφή του παραπόνου: (1) πληροφορίες και περιστάσεις σχετικά με το θέμα της καταγγελίας, ιδίως τον τύπο και την ημερομηνία του ελαττώματος. (2) διεκδίκηση της μεθόδου συμμόρφωσης του Προϊόντος με τη Συμφωνία Πωλήσεων ή δήλωση σχετικά με μείωση της τιμής ή απόρριψη της Συμφωνίας Πωλήσεων, (3) δεδομένα επαφής του καταγγέλλοντος και (4) αριθμός παραγγελίας - θα διευκολύνει και ταχύτερα τον έλεγχο της καταγγελίας από τον Πωλητή. Οι απαιτήσεις που δόθηκαν στην προηγούμενη πρόταση είναι μόνο συστάσεις και δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των καταγγελιών που υποβάλλονται διαφορετικά από την προτεινόμενη περιγραφή.
  5. Ο Πωλητής θα απαντήσει αμέσως στο παράπονο του Πελάτη, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του παραπόνου. Ο Πωλητής θα ενημερώσει τον Πελάτη ξεχωριστά για τη μέθοδο αντιμετώπισης της καταγγελίας μεμονωμένα ή θα το κάνει μέσω του Διαχειριστή. Εάν ο Πελάτης, ο οποίος είναι καταναλωτής, ζήτησε αντικατάσταση πραγμάτων ή αφαίρεση ελαττώματος ή δήλωση σχετικά με τη μείωση της τιμής, καθορίζοντας το ποσό, με το οποίο θα μειωθεί η τιμή, και ο Πωλητής δεν έχει απαντήσει στο αξίωση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, πιστεύεται ότι αναγνώρισε την αξίωση ως λογική.
  6. Ο Πελάτης, ο οποίος ασκεί τα δικαιώματα της εγγύησης, είναι υποχρεωμένος να παράσχει το ελαττωματικό Προϊόν στην ακόλουθη διεύθυνση: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Great Britain. Σε περίπτωση Πελάτη, που είναι καταναλωτής, το κόστος παροχής του Προϊόντος θα βαρύνει τον Πωλητή, στην περίπτωση Πελάτη, που δεν είναι καταναλωτής, το κόστος παράδοσης θα βαρύνει τον Πελάτη.
 2. ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

  1. Ο Πωλητής παρέχει μια Ειδική Εγγύηση Ικανοποίησης, η οποία συνίσταται στο γεγονός ότι σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με το Προϊόν, θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει προσφορά για τερματισμό της Συμφωνίας Πωλήσεων. Σε περίπτωση που το Συμφωνητικό Πωλήσεων καλύπτει περισσότερα από ένα Προϊόν και ο Πελάτης εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιήσει Ειδική Ικανοποίηση Εγγύησης μόνο σε σχέση με ορισμένα Προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία, όταν η προσφορά τερματισμού της Σύμβασης Πωλήσεων θα είναι μόνο μερική και θα αναφέρεται μόνο σε τέτοια συγκεκριμένα Προϊόντα.
  2. Ο Πελάτης που αναφέρεται στο σημείο 7.1. θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την Ειδική Ικανοποίηση Εγγύησης εντός 21 ημερών από την ημερομηνία που αναφέρεται στο σημείο 5.4 του Κανονισμού.
  3. Ο Πελάτης που αναφέρεται στο σημείο 7.1. θα δικαιούται να χρησιμοποιεί την Ειδική Εγγύηση Ικανοποίησης μόνο μία φορά με αναφορά σε κάθε προσφερόμενο Προϊόν. Η Ειδική Εγγύηση Ικανοποίησης αφορά μόνο το πρώτο Συμφωνητικό Πωλήσεων, το αντικείμενο του οποίου ήταν ένα δεδομένο Προϊόν και δεν καλύπτει κάθε επόμενη Σύμβαση Πωλήσεων, το αντικείμενο της οποίας είναι ένα τέτοιο Προϊόν.
  4. Ο Πελάτης που αναφέρεται στο σημείο 7.1. θα δικαιούται να χρησιμοποιεί την Ειδική Εγγύηση Ικανοποίησης μόνο σε περίπτωση που πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
   1. Ο Πελάτης χρησιμοποίησε το Προϊόν τουλάχιστον μία φορά.
   2. Ο Πελάτης χρησιμοποίησε το Προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που επισυνάπτονται στο ίδιο, και συγκεκριμένα δεν υπερέβη τις συνιστώμενες δόσεις του Προϊόντος,
  5. Για να χρησιμοποιήσετε την Ειδική Εγγύηση Ικανοποίησης, ο Πελάτης αναφέρεται στο σημείο 7.1. πρέπει:
   1. υποβάλετε σχετική δήλωση σχετικά με την πρόθεση χρήσης της Ειδικής Εγγύησης Ικανοποίησης μέσω Φόρμας Επικοινωνίας,
   2. καταχωρίστε τα ακόλουθα δεδομένα μέσω Φόρμας Επικοινωνίας: αριθμός παραγγελίας, όνομα και επώνυμο, αριθμός οδού και σπιτιού, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός τηλεφώνου που παρέχεται κατά την παραγγελία, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός πακέτων που αγοράστηκαν, συνολικό ποσό αγοράς, ημερομηνία παράδοσης, ημερομηνία παραγγελίας, βάρος πριν από τη θεραπεία, βάρος μετά τη θεραπεία, ο αριθμός των θερμίδων που λαμβάνονται ανά ημέρα, η ποσότητα των υγρώνΛαμβάνονται ανά ημέρα, η περιγραφή της χρήσης του προϊόντος, τα παρατηρούμενα αποτελέσματα του συμπληρώματος Η υποβολή όλων των παραπάνω δηλώσεων και η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων θα είναι ισοδύναμη με την υποβολή προσφοράς για τερματισμό της Συμφωνίας Πωλήσεων.
  6. Ο Διαχειριστής, εντός 30 ημερών από την υποβολή δηλώσεων και την παροχή δεδομένων που αναφέρονται στο σημείο 7.5, θα αναλύσει την απεσταλμένη προσφορά και τα δεδομένα και θα ενημερώσει τον Πελάτη για την αποδοχή ή απόρριψή του.
  7. Σε περίπτωση που ο Πελάτης χρησιμοποιεί μια Ειδική Εγγύηση Ικανοποίησης, ο Πωλητής θα επιστρέψει στον Πελάτη μια τιμή αυτού του Προϊόντος, εξαιρουμένων όμως των εξόδων παράδοσης του Προϊόντος. Σε περίπτωση που ο Πελάτης αναφέρεται στο σημείο 7.1. βάσει ενός Συμφωνητικού Πωλήσεων, αγόρασε περισσότερα από ένα είδη ενός Προϊόντος, τότε ο Πωλητής θα του επιστρέψει μόνο μια τιμή ενός προϊόντος ενός Προϊόντος. Η απόδοση μιας τιμής θα πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την ενημέρωση του Πελάτη σχετικά με την αποδοχή της προσφοράς ενός Συμφωνητικού Πωλήσεων.
  8. Οι διατάξεις αυτού του στοιχείου δεν αφορούν ούτε τροποποιούν τις διατάξεις του νόμου ή τις διατάξεις των Κανονισμών σχετικά με την ευθύνη του Πωλητή για τα ελαττώματα τέτοιων πραγμάτων.
 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

  1. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης μη δικαστικών μεθόδων εξέτασης παραπόνων από τον Πελάτη και διεκδίκησης αξιώσεων και κανόνων πρόσβασης στις διαδικασίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Γραφείου Προστασίας Ανταγωνισμού και Καταναλωτών: Σύνδεση.
  2. Ο Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Ανταγωνισμού και Καταναλωτών διαθέτει επίσης γραφείο υποστήριξης για τηλεφωνικές κλήσεις: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl ή γραπτή διεύθυνση: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.) Το καθήκον αυτού του γραφείου είναι, μεταξύ άλλων, να παρέχει υποστήριξη στους καταναλωτές σε θέματα που αφορούν τη μη δικαστική επανεξέταση των διαφορών καταναλωτών.
  3. Ένας καταναλωτής έχει τις ακόλουθες επιλογές δειγμάτων για τη χρήση μεθόδων μη δικαστικής εξέτασης παραπόνων και διεκδίκησης αξιώσεων: (1) πρόταση επανεξέτασης μιας διαφοράς σε μόνιμο φιλικό καταναλωτικό δικαστήριο (περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http: // www .spsk.wiih.org.pl /); (2) πρόταση για μη δικαστική επίλυση διαφοράς στον περιφερειακό επιθεωρητή της Εμπορικής Επιθεώρησης (περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του αρμόδιου επιθεωρητή, για την περιοχή όπου ο Πωλητής διευθύνει την επιχείρησή του) · και (3) υποστήριξη του εκπροσώπου poviat (δημοτικών) καταναλωτών ή κοινωνικών οργανώσεων, των οποίων τα θεσμικά καθήκοντα περιλαμβάνουν την προστασία των καταναλωτών (μεταξύ άλλων η Ομοσπονδία Καταναλωτών, Ένωση Πολωνών Καταναλωτών). Συμβουλές παρέχονται, μεταξύ άλλων, μέσω e-mail στη διεύθυνση: porady@dlakonsumentow.pl και στο helpdesk για τους καταναλωτές: 801 440 220 (γραμμή πληροφοριών σε εργάσιμες ημέρες, μεταξύ 8:00 - 18:00, πληρωμή για σύνδεση βάσει το τιμολόγιο του χειριστή).
  4. Στη διεύθυνση http: //ec.europa.eu/consumers / ... υπάρχει διαθέσιμη πλατφόρμα για επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρηματιών σε επίπεδο ΕΕ (πλατφόρμα ODR). Η πλατφόρμα ODR αποτελεί έναν διαδραστικό και πολύγλωσσο ιστότοπο με το σημείο σύνθετων υπηρεσιών για καταναλωτές και επιχειρηματίες που στοχεύουν στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία πωλήσεων στο Διαδίκτυο ή τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών (περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της πλατφόρμας ή στη διεύθυνση Διαδικτύου του Γραφείου Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών: Σύνδεσμος) .
 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

  1. Ο καταναλωτής, ο οποίος υπέγραψε συμφωνία εξ αποστάσεως, μπορεί να αποκηρύξει τη συμφωνία εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να αιτιολογήσει και χωρίς να φέρει έξοδα, εκτός από τις δαπάνες που ορίζονται στο σημείο 9.8 του κανονισμού. Για να διατηρήσετε την προθεσμία αρκεί να στείλετε μια δήλωση προτού λήξει. Η δήλωση σχετικά με την απόρριψη συμφωνίας πρέπει να υποβληθεί στον Πωλητή απευθείας ή μέσω του Διαχειριστή. Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί για παράδειγμα:
   1. γραπτώς στη διεύθυνση του χειριστή που αναφέρεται στους κανονισμούς της εισαγωγής · ή
   2. ηλεκτρονικά μέσω φόρμας επικοινωνίας.
  2. Ένα δείγμα μορφής απόρριψης της συμφωνίας περιλαμβάνεται στο περίβλημα Νο. 2 του Νόμου για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών και επιπλέον διατίθεται στο σημείο 11 των Κανονισμών και στον ιστότοπο του Internet Store στον σελιδοδείκτη σχετικά με την απόρριψη της συμφωνίας. . Ένας καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φόρμα, αλλά δεν είναι υποχρεωτική.
  3. Ο όρος για την απόρριψη της συμφωνίας ξεκινά:
   1. για το συμφωνητικό, βάσει του οποίου ο Πωλητής εκδίδει ένα Προϊόν και είναι υποχρεωμένος να μεταβιβάσει έναν τίτλο στο ίδιο (για παράδειγμα Συμφωνία Πωλήσεων) - από τη στιγμή κατά την οποία το Προϊόν ανήκει στον καταναλωτή ή από τρίτο μέρος που υποδεικνύεται από τον, διαφορετικό από τον μεταφορέα και στην περίπτωσητης συμφωνίας, η οποία: (1) καλύπτει πολλά Προϊόντα, τα οποία παρέχονται ξεχωριστά, σε παρτίδες ή σε μέρη - από τη στιγμή της λήψης του τελευταίου Προϊόντος, η παρτίδα ή ένα μέρος (2) συνίσταται στην τακτική παροχή των Προϊόντων για καθορισμένη ώρα - από τη στιγμή της λήψης της πρώτης από το προϊόν.
   2. για άλλες συμφωνίες - από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας.
  4. Σε περίπτωση απόσυρσης μιας συμφωνίας που συνάπτεται εξ αποστάσεως, η συμφωνία θεωρείται ότι δεν έχει συναφθεί.
  5. Ο Πωλητής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στον καταναλωτή, αμέσως, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της δήλωσης απόσυρσης της σύμβασης από τον καταναλωτή, όλες οι πληρωμές διευθετούνται από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης του προϊόντος ( εκτός από το πρόσθετο κόστος που προκύπτει από την επιλογή παράδοσης ενός δεδομένου καταναλωτή, διαφορετική από τη φθηνότερη μέθοδο παράδοσης που διατίθεται στο Internet Store). Ο Πωλητής επιστρέφει την πληρωμή με τη χρήση της ίδιας μεθόδου πληρωμής με τη χρήση του καταναλωτή, εκτός εάν ο καταναλωτής συμφώνησε ρητά σε διαφορετική μέθοδο επιστροφής, η οποία δεν συνεπάγεται κανένα κόστος. Εάν ο Πωλητής δεν πρότεινε να παραλάβει το Προϊόν πίσω από τον ίδιο τον καταναλωτή, μπορεί να περιμένει με την επιστροφή των πληρωμών που έλαβε από τον καταναλωτή μέχρι τη στιγμή της παραλαβής του Προϊόντος ή να προσκομίσει απόδειξη αποστολής από τον Καταναλωτή, ανάλογα με το ποια εμφανίζεται νωρίτερα.
  6. Ο Καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το Προϊόν στον Πωλητή αμέσως, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή, κατά την οποία παραιτήθηκε από τη συμφωνία ή να το παράσχει στο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Πωλητή για λήψη, εκτός εάν Ο πωλητής πρότεινε να λάβει το ίδιο το Προϊόν. Για να διατηρήσετε την προθεσμία, αρκεί να στείλετε ξανά το Προϊόν πριν από τη λήξη του. Ο Καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει το Προϊόν στην ακόλουθη διεύθυνση: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Ηνωμένο Βασίλειο.
  7. Ο Καταναλωτής φέρει ευθύνη για μείωση της αξίας ενός Προϊόντος, εάν προκύπτει από τη χρήση του με τρόπους, που υπερβαίνει τη μέθοδο που απαιτείται για την αναγνώριση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του Προϊόντος.
  8. Πιθανά κόστη που συνδέονται με την απόρριψη συμφωνίας από τον Καταναλωτή, την οποία ο Καταναλωτής υποχρεούται να πληρώσει:
   1. Εάν ο καταναλωτής επέλεξε μια μέθοδο παράδοσης προϊόντος εκτός από τη φθηνότερη, κανονική μέθοδο παράδοσης στο Διαδικτυακό Κατάστημα, ο Πωλητής δεν υποχρεούται να επιστρέψει στον καταναλωτή το κόστος που επιβαρύνει τον ίδιο.
   2. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος της επιστροφής του προϊόντος.
   3. Σε περίπτωση Προϊόν, που είναι υπηρεσία, η ολοκλήρωση του οποίου - μετά από ρητό αίτημα του καταναλωτή - ξεκίνησε πριν από την πάροδο του χρόνου για την απόρριψη συμφωνίας, ο καταναλωτής, ο οποίος εκτελεί το δικαίωμα απόρριψης συμφωνίας. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται αναλογικά με το εύρος της εκπληρωμένης αντιπαροχής, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή που συμφωνήθηκε σε μια συμφωνία ή αμοιβή. Εάν η τιμή ή η αμοιβή είναι υπερβολική, η βάση υπολογισμού του ποσού είναι η αγοραία αξία του πληρωθέντος ανταλλάγματος.
  9. Το δικαίωμα παραίτησης μιας συμφωνίας που συνάπτεται εξ αποστάσεως δεν εξυπηρετεί τον καταναλωτή με αναφορά στις ακόλουθες συμφωνίες:
   1. (1) παροχή υπηρεσιών, εάν ο Πωλητής παρείχε την υπηρεσία με βάση τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και ο πελάτης ενημερώθηκε πριν από την εξέταση, ότι μετά την εκπλήρωσή του από τον Πωλητή, αυτός ή αυτή θα χάσει το δικαίωμα να παραιτηθεί μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ; (2) στην οποία η τιμή ή η αμοιβή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς, τις οποίες ο Πωλητής δεν είναι σε θέση να ελέγξει, και οι οποίες μπορεί να συμβούν πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την αποποίηση μιας συμφωνίας · (3) όπου το αντικείμενο της αντιπαροχής είναι ένα μη προκατασκευασμένο Προϊόν, που παράγεται με βάση τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή εξυπηρετεί τις εξατομικευμένες ανάγκες του. (4) όπου το αντικείμενο της αντιπαροχής είναι ένα προϊόν που είναι ευάλωτο σε γρήγορο κακό ή με σύντομη ημερομηνία "χρήση πριν" · (5) στο οποίο το αντικείμενο της εξέτασης είναι ένα Προϊόν που παρέχεται σε σφραγισμένη συσκευασία, το οποίο δεν μπορεί να επιστραφεί μετά το άνοιγμα λόγω προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, εάν η συσκευασία άνοιξε μετά την παροχή · (6) στα οποία το αντικείμενο της αντιπαροχής είναι Προϊόντα, τα οποία, μετά την παράδοση, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση τους, συνδέονται μόνιμα με άλλα πράγματα · (7) στα οποία το αντικείμενο της αντιπαροχής είναι αλκοολούχα ποτά, η τιμή των οποίων συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της Συμφωνίας Πωλήσεων, και η παροχή της οποίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την πάροδο 30 ημερών και η αξία των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς , επί του οποίου ο Πωλητής δεν έχει κανέναν έλεγχο · (8) στην οποία ο καταναλωτής απαιτούσε ρητά από τον Πωλητή να τον επισκεφτεί για επείγουσα επισκευή ή συντήρηση · εάν ο Πωλητής παρέχει επιπλέον άλλες υπηρεσίες εκτός από τις παραπάνω, τις οποίες ο καταναλωτής ζήτησε να παράσχει, ή εάν ο Πωλητής παρέχει άλλα Προϊόντα εκτός από ανταλλακτικά απαραίτητα για την κατασκευήζευγάρια ή εργασίες συντήρησης με αναφορά σε πρόσθετες υπηρεσίες ή προϊόντα. (9) όπου το αντικείμενο της αντιπαροχής είναι ηχογράφηση ή οπτική εγγραφή, ή λογισμικό υπολογιστή που παρέχεται σε σφραγισμένο πακέτο, εάν το πακέτο άνοιξε μετά την παράδοση · (10) παροχή περιοδικών, περιοδικών ή περιοδικών, εκτός από συμφωνία για εγγραφή · (11) που ολοκληρώθηκε με δημόσιο πλειστηριασμό · (12) για παροχή υπηρεσιών στο πεδίο της στέγασης για άλλους σκοπούς εκτός από κατοικίες, μεταφορά αντικειμένων, ενοικίαση αυτοκινήτων, τροφοδοσία φαγητού, υπηρεσίες που σχετίζονται με χαλάρωση, ψυχαγωγία, αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα, εάν μια συμφωνία καθορίζει την ημερομηνία ή την περίοδο της παροχής της υπηρεσίας · (13) για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου, το οποίο δεν αποθηκεύεται σε φορέα υλικού, εάν η εκπλήρωση του ανταλλάγματος άρχισε με ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή πριν από τη λήξη της προθεσμίας παραίτησης από τη συμφωνία και αφού τον ενημερώσει ο Πωλητής για την απώλεια δικαιωμάτων απόρριψης συμφωνίας.