ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ο Διαχειριστής αυτού του Διαδικτύου και ο Πάροχος Υπηρεσιών είναι που εδρεύει στο Λονδίνο, διεύθυνση 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Great Britain εγγεγραμμένη στην καταχώριση εταιρειών (Companies House) με αριθμό 10225593 Διαχειριστής μέσω ειδικής φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται σε σελιδοδείκτη: «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» στον Ιστότοπο Διαδικτύου του Διαχειριστή: https://healthlabspharm.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 3. ΣΚΟΠΟΣ, ΒΑΣΗ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ INTERNET
 4. ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ INTERNET
 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ INTERNET
 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 7. COOKIES ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ INTERNET, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
 8. ΤΕΛΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  1. Αυτή η πολιτική απορρήτου του Internet Store έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποτελεί πηγή υποχρεώσεων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Η πολιτική απορρήτου περιέχει ως επί το πλείστον τους κανόνες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Διαχειριστή στο Internet Store στο πεδίο εφαρμογής, στο οποίο ο Διαχειριστής παρέχει στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες τη διαμεσολάβηση του Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των βασικών, των σκοπών και του πεδίου της επεξεργασίας και των δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων ατόμων που αφορούν τα δεδομένα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των αρχείων cookie και αναλυτικών εργαλείων στο Internet Store.
  2. Ο Διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του Internet Store είναι ο Διαχειριστής που έχει εκχωρηθεί στην αρχή αυτής της πολιτικής (εφεξής "Διαχειριστής"). Ο Διαχειριστής είναι ο διαχειριστής μόνο στο πεδίο εφαρμογής, στο οποίο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από αυτόν σε σχέση με την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τη σύναψη και την ολοκλήρωση Συμφωνιών Πωλήσεων μόνο ως μονάδα επεξεργασίας. Ο Διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη σύναψη και την ολοκλήρωση των Συμφωνιών Πωλήσεων είναι η Πώληση, η οποία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς και για κανόνες που καθορίζονται στην πολιτική απορρήτου που διατίθεται στον ιστότοπο.
  3. Το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διαχειριστή ιδίως μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας.
  4. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Διαχειριστή σύμφωνα με δεσμευτικές διατάξεις του νόμου, ιδίως σύμφωνα με το άρθρο 13 δευτ. 1 και 2 της διάθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/679, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (γενική διάθεση για την προστασία δεδομένων) (εφεξής "RODO", "GDPR" ή "GDPR Disposition". Το επίσημο κείμενο της διάθεσης GDPR Σύνδεσμος
  5. Η χρήση του Internet Store, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενημερωτικού δελτίου, είναι προαιρετική. Ομοίως, η παροχή προσωπικών δεδομένων από το άτομο που χρησιμοποιεί το Internet Store είναι εθελοντική, με επιφύλαξη δύο εξαιρέσεων: (1) σύναψη συμφωνιών με το Διαχειριστή - μη παροχή, σε περιπτώσεις και στο πεδίο εφαρμογής που αναφέρεται στον ιστότοπο του Internet Store και στο Κανονισμοί καταστήματος Διαδικτύου και αυτή η πολιτική απορρήτου, προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη σύναψη συμφωνίας για την παροχή Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας με τα αποτελέσματα του Διαχειριστή με έλλειψη πιθανότητας σύναψης αυτής της συμφωνίας. Δίνοντας τα προσωπικά δεδομένα σε μια τέτοια περίπτωση εάν μια συμβατική απαίτηση και εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα θέλει να συνάψει μια δεδομένη συμφωνία με τον Διαχειριστή, τότε αυτός ή αυτή είναι υποχρεωμένος να παρέχει τα απαιτούμενα δεδομένα. Κάθε φορά που το εύρος των δεδομένων που απαιτούνται για τη σύναψη της σύμβασης αναφέρεται εκ των προτέρων στον ιστότοπο του Internet Store και στους κανονισμούς του Internet Store. (2) Οι νομικές υποχρεώσεις του Διαχειριστή - η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι η νομική απαίτηση που απορρέει από κοινώς δεσμευτικές διατάξεις νόμου που επιβάλλουν στον Διαχειριστή την υποχρέωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σε περίπτωση που δεν τους δοθεί, θα απενεργοποιήσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή. / li>
  6. Ο Διαχειριστής καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες για την προστασία των συμφερόντων των προσώπων, στα οποία αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα, ειδικά αυτός είναι υπεύθυνος και δηλώνει ότι τα δεδομένα που συλλέγει υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το νόμο. (2) συγκεντρώθηκαν για σημαντικούς, νομικούς σκοπούς και δεν υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία που δεν συμμορφώνεται με αυτούς τους σκοπούς · (3) ουσιαστικά σωστό και αντιστοιχεί στους σκοπούς γιαr τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία · (4) αποθηκευμένο σε μορφή, η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση των προσώπων στα οποία αναφέρονται, όχι περισσότερο από ό, τι είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας δεδομένων και (5) της επεξεργασίας κατά τρόπο που διασφαλίζει την αντίστοιχη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας κατά απαγορευμένης ή παράνομης επεξεργασίας, τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς με αντίστοιχα τεχνικά ή οργανωτικά μέσα.
  7. Λόγω της φύσης, του πεδίου εφαρμογής, του πλαισίου και των σκοπών της επεξεργασίας και του κινδύνου παραβίασης δικαιωμάτων ή ελευθεριών φυσικών προσώπων με διάφορες πιθανότητες και βάρος του κινδύνου, ο Διαχειριστής εφαρμόζει αντίστοιχα τεχνικά και οργανωτικά μέσα, ώστε η επεξεργασία να είναι σύμφωνη με το GDPR και έτσι είναι δυνατόν να το αποδείξουμε. Τα μέσα, όταν είναι απαραίτητο, θα υπόκεινται σε αναθεώρηση και ενημέρωση. Ο Διαχειριστής εφαρμόζει τεχνικά μέσα που εμποδίζουν τη λήψη και τροποποίηση των προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται ηλεκτρονικά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
  8. Όλες οι λέξεις, οι εκφράσεις και τα ακρωνύμια που εμφανίζονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου και ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα (για παράδειγμα Πωλητής, Διαχειριστής, Κατάστημα Διαδικτύου, Ηλεκτρονική Υπηρεσία) πρέπει να κατανοούνται σύμφωνα με τον ορισμό τους που περιέχεται στους Κανονισμούς του Διαδικτύου που είναι διαθέσιμοι στους ιστότοπους του Διαδικτύου.
 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  1. Ο Διαχειριστής είναι εξουσιοδοτημένος να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σε περιπτώσεις, όταν - και σε ένα τέτοιο πεδίο, στο οποίο - πληρούται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (1) το άτομο, το οποίο αφορά τα δεδομένα, του έδωσε συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς · (2) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμφωνίας, όταν το μέρος είναι το πρόσωπο, το οποίο αφορούν τα δεδομένα, πριν από τη σύναψη της συμφωνίας · (3) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης του Διαχειριστή. ή (4) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς, οι οποίοι προκύπτουν από νόμιμα δικαιολογημένα συμφέροντα που πραγματοποιούνται από τον Διαχειριστή ή από τρίτο μέρος, εκτός από μια κατάσταση, στην οποία τα βασικά δικαιώματα και οι ελευθερίες του ενδιαφερόμενου έχουν την επιτακτική φύση προς αυτά τα συμφέροντα, τα οποία απαιτούν προστασία των προσωπικών δεδομένων, ειδικά όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο που αφορά τα δεδομένα, είναι παιδί.
  2. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Διαχειριστή κάθε φορά χρειάζεται τουλάχιστον έναν από τους βασικούς παράγοντες που αναφέρονται στο σημείο 2.1 της Πολιτικής Απορρήτου Τα συγκεκριμένα βασικά στοιχεία της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των ατόμων που χρησιμοποιούν το Internet Store Clients από τον Διαχειριστή αναφέρονται στο επόμενο στοιχείο του την Πολιτική Απορρήτου - με αναφορά σε συγκεκριμένο σκοπό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τον Διαχειριστή.
 3. ΣΚΟΠΟΣ, ΒΑΣΗ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ INTERNET

  1. Κάθε φορά που ο σκοπός, η βάση, η περίοδος και το εύρος των προσωπικών δεδομένων του Παραλήπτη που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Διαχειριστή προκύπτει από ενέργειες που πραγματοποιούνται στο Internet Store από το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.
  2. Ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο Internet Store για τους ακόλουθους σκοπούς, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες, σε περιόδους και στο ακόλουθο πεδίο:
   <σώμα>
   Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων Νομική βάση επεξεργασίας και περίοδος αποθήκευσης δεδομένων Εύρος επεξεργασίας δεδομένων
   Ολοκλήρωση της Συμφωνίας για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών από τον Διαχειριστή

   ή ανάληψη ενεργειών κατόπιν αιτήματος ενός ατόμου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, προτού συνάψει την προαναφερθείσα συμφωνία
   Άρθρο 6 δευτ. 1 γράμμα β) της διάθεσης του GDPR (εκτέλεση συμφωνίας)

   Τα δεδομένα αποθηκεύονται για μια περίοδο, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση, τον τερματισμό ή τη λήξη μιας σύμβασης που έχει συναφθεί διαφορετικά.
   Το μέγιστο εύρος: όνομα και επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση. αριθμός τηλεφώνου: διεύθυνση παράδοσης (οδός, αριθμός σπιτιού, αριθμός διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), διεύθυνση κατοικίας / επιχείρησης / έδρα (εάν διαφέρει από τη διεύθυνση παράδοσης).

   Σε περίπτωση Πελατών, οι οποίοι δεν είναι καταναλωτές, ο Διαχειριστής μπορεί επιπλέον να επεξεργαστεί την εταιρική καταβολή και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (NIP) του Παραλήπτη Υπηρεσίας ή του Πελάτη.
   Το άμεσο μάρκετινγκ του διαχειριστή Άρθρο 6 δευτ. 1 γράμμα στ) της διάθεσης του GDPR (νομικά εύλογο συμφέρον του Διαχειριστή)

   Τα δεδομένα αποθηκεύονται για την περίοδο ύπαρξης νομικά εύλογων συμφερόντων που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής, αλλά όχι περισσότερο από την περίοδο παραγραφής αξιώσεων σε σχέση με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, λόγω μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής. Η προθεσμία παραγραφής καθορίζεται από τις διατάξεις του νόμου, ειδικά από τον αστικό κώδικα (ο βασικός όρος παραγραφής για αξιώσεις που συνδέονται με την τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα είναι τρία χρόνια)

   Ο Διαχειριστής δεν μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ σε περίπτωση που μια πραγματική ένσταση εκφράζεται σε αυτό το πεδίο από το άτομο στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία.
   Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου
   Μάρκετινγκ Άρθρο 6 δευτ. 1 γράμμα α) της διάθεσης του GDPR (συγκατάθεση)

   Τα δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι τη στιγμή της απόσυρσης της συγκατάθεσης από το ενδιαφερόμενο άτομο για περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων για το σκοπό αυτό.
   Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου
   Εκτέλεση λογιστικών βιβλίων από τον Πωλητή Άρθρο 6 δευτ. 1 γράμμα γ) της διάθεσης του GDPR σε σχέση με το άρθρο. 74 δευτερόλεπτα 2 του νόμου για τη λογιστική της 30ής Ιανουαρίου 2018 (J. του νόμου 2018 σημείο 395)

   Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για μια περίοδο που απαιτείται από τις διατάξεις του νόμου, οι οποίες διατάζουν τον Διαχειριστή την αποθήκευση βιβλίων λογιστικής (5 έτη, μετρώντας από την αρχή του έτους μετά το έτος κύκλου εργασιών στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα).
   Όνομα και επώνυμο; διεύθυνση κατοικίας / επιχείρησης / έδρας (εάν διαφέρει από τη διεύθυνση παράδοσης), το όνομα της εταιρείας και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του πελάτη (NIP).
   Καθορισμός, επιδίωξη ή προστασία αξιώσεων που μπορεί να έχει ο Διαχειριστής ή που μπορεί να εγείρει κατά ΔιαχειριστήΆρθρο 6 δευτ. 1 γράμμα στ) της διάθεσης του GDPR

   Τα δεδομένα αποθηκεύονται για την περίοδο ύπαρξης νομικά εύλογων συμφερόντων που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής, αλλά όχι περισσότερο από την περίοδο περιορισμού των αξιώσεων σε σχέση με το άτομο που αναφέρονται τα δεδομένα, λόγω μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής. Η προθεσμία παραγραφής καθορίζεται από τις διατάξεις του νόμου, ιδίως τον αστικό κώδικα (ο βασικός όρος για τις αξιώσεις που συνδέονται με την τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα είναι τρία χρόνια και για τη συμφωνία πώλησης δύο χρόνια).
   Όνομα και επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση. αριθμός τηλεφώνου: διεύθυνση παράδοσης (οδός, αριθμός σπιτιού, αριθμός διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), διεύθυνση κατοικίας / επιχείρησης / έδρα (εάν διαφέρει από τη διεύθυνση παράδοσης).

   Σε περίπτωση Πελατών, οι οποίοι δεν είναι καταναλωτές, ο Διαχειριστής μπορεί επιπλέον να επεξεργαστεί την εταιρική κυριαρχία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (NIP) του Πελάτη.

   Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

   Ολοκλήρωση της Συμφωνίας για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών από τον Διαχειριστή ή ανάληψη ενεργειών κατόπιν αιτήματος ενός ατόμου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, προτού συνάψει την προαναφερθείσα συμφωνία

   Νομική βάση επεξεργασίας και περίοδος αποθήκευσης δεδομένων

   Άρθρο 6 δευτ. 1 γράμμα β) της διάθεσης του GDPR (εκτέλεση συμφωνίας)

   Τα δεδομένα αποθηκεύονται για μια περίοδο, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση, τον τερματισμό ή τη λήξη μιας σύμβασης που έχει συναφθεί διαφορετικά.

   Εύρος επεξεργασίας δεδομένων

   Το μέγιστο εύρος: όνομα και επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση. αριθμός τηλεφώνου: διεύθυνση παράδοσης (οδός, αριθμός σπιτιού, αριθμός διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), διεύθυνση κατοικίας / επιχείρησης / έδρα (εάν διαφέρει από τη διεύθυνση παράδοσης).

   Σε περίπτωση Πελατών, οι οποίοι δεν είναι καταναλωτές, ο Διαχειριστής μπορεί επιπλέον να επεξεργαστεί την εταιρική κυριαρχία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (NIP) του Παραλήπτη Υπηρεσίας ή του Πελάτη.

   Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

   Το άμεσο μάρκετινγκ του διαχειριστή

   Νομική βάση επεξεργασίας και περίοδος αποθήκευσης δεδομένων

   Άρθρο 6 δευτ. 1 γράμμα στ) της διάθεσης του GDPR (νομικά εύλογο συμφέρον του Διαχειριστή)

   Τα δεδομένα αποθηκεύονται για την περίοδο ύπαρξης νομικά εύλογων συμφερόντων που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής, αλλά όχι περισσότερο από την περίοδο περιορισμού των αξιώσεων σε σχέση με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας διευθύνεται από τον Διαχειριστή. Η προθεσμία παραγραφής καθορίζεται από τις διατάξεις του νόμου, ιδίως τον αστικό κώδικα (ο βασικός περιορισμός για αξιώσεις που σχετίζονται με την τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα είναι τρία έτη).

   Ο Διαχειριστής δεν μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ σε περίπτωση που μια πραγματική ένσταση εκφράζεται σε αυτό το πεδίο από το άτομο στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία.

   Εύρος επεξεργασίας δεδομένων

   Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου

   Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

   Μάρκετινγκ

   Νομική βάση επεξεργασίας και περίοδος αποθήκευσης δεδομένων

   Άρθρο 6 δευτ. 1 γράμμα α) της διάθεσης του GDPR (συγκατάθεση)

   Τα δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης συγκατάθεσης από το ενδιαφερόμενο άτομο για περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων για το σκοπό αυτό.

   Εύρος επεξεργασίας δεδομένων

   Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου

   Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

   Εκτέλεση λογιστικών βιβλίων από τον Πωλητή

   Νομική βάση επεξεργασίας και περίοδος αποθήκευσης δεδομένων

   Άρθρο 6 δευτ. 1 γράμμα γ) της διάθεσης του GDPR σε σχέση με το άρθρο. 74 δευτερόλεπτα 2 του νόμου περί λογιστικής της 30ής Ιανουαρίου 2018 (σημείο 395 του J. of Laws 2018)

   Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για ένα χρονικό διάστημα που απαιτείται από τις διατάξεις του νόμου, το οποίο διατάσσει τον Διαχειριστή την αποθήκευση των λογιστικών βιβλίων (5 έτη, μετρώντας από την αρχή του έτους μετά το έτος κύκλου εργασιών στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα). < / p>

   Εύρος επεξεργασίας δεδομένων

   Όνομα και επώνυμο; διεύθυνση κατοικίας / επιχείρησης / έδρας (εάν διαφέρει από τη διεύθυνση παράδοσης), όνομα εταιρείας και αριθμό φορολογικού μητρώου του πελάτη (NIP).

   Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

   Καθορισμός, επιδίωξη ή προστασία αξιώσεων που μπορεί να έχει ο Διαχειριστής ή που μπορεί να εγείρει κατά Διαχειριστή

   Νομική βάση επεξεργασίας και περίοδος αποθήκευσης δεδομένων

   Άρθρο 6 δευτ. 1 γράμμα στ) της διάθεσης του GDPR

   Τα δεδομένα αποθηκεύονται για την περίοδο ύπαρξης νομικά εύλογων συμφερόντων που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής, αλλά όχι περισσότερο από την περίοδο περιορισμού των αξιώσεων σε σχέση με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας διευθύνεται από τον Διαχειριστή. Η προθεσμία παραγραφής καθορίζεται από τις διατάξεις του νόμου, ειδικά από τον αστικό κώδικα (ο βασικός όρος για τις αξιώσεις που σχετίζονται με την τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα είναι τρία χρόνια και για τη σύμβαση πώλησης δύο χρόνια).

   Εύρος επεξεργασίας δεδομένων

   Όνομα και επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση. αριθμός τηλεφώνου: διεύθυνση παράδοσης (οδός, αριθμός σπιτιού, αριθμός διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), διεύθυνση κατοικίας / επιχείρησης / έδρα (εάν διαφέρει από τη διεύθυνση παράδοσης).

   Σε περίπτωση Πελατών, οι οποίοι δεν είναι καταναλωτές, ο Διαχειριστής μπορεί επιπλέον να επεξεργαστεί την εταιρική κυριαρχία και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (NIP) του Παραλήπτη Υπηρεσίας ή του Πελάτη.

 4. ΠΑΡΟΧΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  1. Για την ομαλή λειτουργία του Διαδικτύου και επίσης για την παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες εξωτερικών φορέων (όπως ο πάροχος λογισμικού). Επιπλέον, ενώ το Διαδικτυακό Κατάστημα πραγματοποιείται και διαχειρίζεται ο Διαχειριστής, ο οποίος οργανώνει τη σύναψη Συμφωνιών Πωλήσεων μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη, είναι επίσης δυνατό να κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα του Πωλητή σε σχέση με δραστηριότητες που συνδέονται με ένα συμπέρασμα Συμφωνία πώλησης. Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί μόνο τις υπηρεσίες τέτοιων οντοτήτων επεξεργασίας, οι οποίοι διασφαλίζουν επαρκείς εγγυήσεις για την εφαρμογή σχετικών τεχνικών και οργανωτικών μέσων, έτσι ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις της διάταξης RODO και να προστατεύει τα δικαιώματα των προσώπων που αφορούν τα δεδομένα.
  2. Η παροχή των δεδομένων από τον Διαχειριστή δεν συμβαίνει σε κάθε περίπτωση και όχι σε όλους τους παραλήπτες που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου ή στην κατηγορία παραληπτών - Ο Διαχειριστής παρέχει τα δεδομένα μόνο όταν είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση ενός δεδομένου σκοπού επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα και μόνο σε αυτό το πεδίο απαραίτητο για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού. Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης χρησιμοποιεί Φόρμα Επικοινωνίας χωρίς να συνάψει Σύμβαση Πωλήσεων, τα δεδομένα του δεν διαβιβάζονται στον Πωλητή, εκτός εάν απαιτείται από το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.
  3. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μπορούν να διαβιβαστούν στους ακόλουθους παραλήπτες ή στην κατηγορία των παραληπτών:
   1. πάροχοι λογιστικών υπηρεσιών, νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που διασφαλίζουν στον Διαχειριστή τη λογιστική, νομική ή συμβουλευτική υποστήριξη (ειδικά λογιστικά γραφεία, δικηγορικά γραφεία ή εταιρεία είσπραξης χρεών) - ο Διαχειριστής παρέχει τα συγκεντρωμένα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη σε έναν επιλεγμένο προμηθευτή ενεργεί για λογαριασμό του μόνο σε περίπτωση και στο πεδίο που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση ενός δεδομένου σκοπού της επεξεργασίας δεδομένων, ο οποίος είναι σύμφωνος με την παρούσα πολιτική απορρήτου.
  4. Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών δεν θα παραδοθούν σε άλλες χώρες.
 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ INTERNET

  1. Η διάθεση του GDPR επιβάλλει στον Διαχειριστή την υποχρέωση ενημέρωσης σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, καθώς και για τη δημιουργία προφίλ που αναφέρεται στην τέχνη. 22 δευτερόλεπτα 1 και 4 της διάθεσης του GDPR και - τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις - σχετικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες ανάληψής τους και σχετικά με τη σημασία και τις αναμενόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας για το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Διαχειριστής, σε αυτό το σημείο της πολιτικής απορρήτου, παρέχει πληροφορίες σχετικά με πιθανή δημιουργία προφίλ.
  2. Ο Διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το προφίλ στο Internet Store για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, αλλά οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτή τη βάση από τον Διαχειριστή δεν αναφέρονται στη σύναψη ή την άρνηση του συμπεράσματοςτου Συμφωνητικού Πωλήσεων ή τη δυνατότητα χρήσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στο Internet Store. Το αποτέλεσμα της χρήσης του προφίλ στο Internet Store μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η έκπτωση σε ένα συγκεκριμένο άτομο, η αποστολή κωδικού έκπτωσης, η υπενθύμιση για ημιτελή αγορά, η αποστολή πρότασης προϊόντος, η οποία μπορεί να αντιστοιχεί σε ενδιαφέροντα ή προτιμήσεις ενός δεδομένου άτομο ή προτείνει καλύτερες συνθήκες σε σύγκριση με την τυπική προσφορά του Διαδικτύου. Παρά το προφίλ, είναι το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο λαμβάνει την απόφαση ελεύθερα, είτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την έκπτωση που λαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο ή καλύτερες συνθήκες και να κάνει αγορές στο Internet Store.
  3. Η δημιουργία προφίλ στο Internet Store συνίσταται σε αυτόματη ανάλυση ή πρόβλεψη της συμπεριφοράς ενός συγκεκριμένου ατόμου στο Internet Store, για παράδειγμα προσθέτοντας ένα συγκεκριμένο προϊόν στο καλάθι, αναζητώντας συγκεκριμένους ιστότοπους προϊόντων στο Internet Store ή από την ανάλυση του υπάρχοντος ιστορικού των αγορών στο Internet Store. Προϋπόθεση αυτού του προφίλ είναι ο Διαχειριστής να έχει προσωπικά δεδομένα ενός τέτοιου ατόμου, ώστε να μπορεί αργότερα να του στείλει έναν κωδικό έκπτωσης.
  4. Το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, δικαιούται να μην υπόκειται στην απόφαση, η οποία βασίζεται μόνο στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ και των αποτελεσμάτων νομικών επιπτώσεων σε αυτό το άτομο ή τον επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο.
 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  1. Δικαίωμα πρόσβασης, προσαρμογής, περιορισμού, διαγραφής ή μεταφοράς - το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, δικαιούται να διεκδικήσει από τον Διαχειριστή πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, να τα προσαρμόσει, να τα διαγράψει ("δικαίωμα λήψης" ) ή να περιορίσετε την επεξεργασία και δικαιούστε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία και έχει επίσης το δικαίωμα να μεταφέρει τα δεδομένα του. Λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις ή η εκτέλεση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων αναφέρονται στην τέχνη. 15-21 της διάθεσης του GDPR.
  2. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή - το άτομο, του οποίου τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Διαχειριστή βάσει μιας χορηγηθείσας συγκατάθεσης (βάσει του άρθρου 6 δευτ. 1 γράμμα α) ή του άρθρου. 9 δευτερόλεπτα 2 γράμμα α) της διάθεσης του GDPR), αυτός / αυτή δικαιούται να ανακαλέσει τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεαστεί η συμμόρφωση με τα δικαιώματα επεξεργασίας, η οποία έγινε βάσει της συγκατάθεσης προτού αποσυρθεί. Η ανάκληση μιας συγκατάθεσης είναι δυνατή μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας ή κάνοντας κλικ σε έναν σχετικό σύνδεσμο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  3. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή - το άτομο, του οποίου τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Διαχειριστή, δικαιούται να υποβάλει καταγγελία στην εποπτική αρχή με τη μέθοδο και τον τρόπο που ορίζεται στις διατάξεις της Διάθεσης του GDPR και ο πολωνικός νόμος, ιδίως ο νόμος για την προστασία των προσωπικών δικαιωμάτων. Η Εποπτική Αρχή στην Πολωνία είναι ο Πρόεδρος της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  4. Δικαίωμα αντίρρησης - το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, να προβάλει ένσταση - για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή του - κατά της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων με βάση την τέχνη. 6 δευτερόλεπτα 1 γράμμα ε) (ενδιαφέροντα ή δημόσια καθήκοντα) ή στ) (νομικά εύλογο συμφέρον του διαχειριστή), συμπεριλαμβανομένου του προφίλ βάσει αυτών των κανονισμών. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Διαχειριστής δεν επιτρέπεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν αποδείξει την ύπαρξη σημαντικής, νομικά εύλογης βάσης για επεξεργασία, υπερισχύουσα προς τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ατόμου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή βασικά στοιχεία για να καθοριστεί, επιδίωξη ή προστασία αξιώσεων.
  5. Δικαίωμα ένστασης σχετικά με το άμεσο μάρκετινγκ - εάν δοθούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τις ανάγκες του άμεσου μάρκετινγκ, το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να αξιώσει κατά της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων για ανάγκες ενός τέτοιου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, στο πεδίο στο οποίο η επεξεργασία συνδέεται με αυτό το άμεσο μάρκετινγκ.
  6. Για να ολοκληρώσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται σε αυτό το στοιχείο της πολιτικής απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή στέλνοντας ένα αντίστοιχο μήνυμα γραπτώς ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του Διαχειριστή που αναφέρεται στο προοίμιο της πολιτικής απορρήτου ή με τη χρήση του φόρμα επικοινωνίας διαθέσιμη στον ιστότοπο του Internet Store.
 7. COOKIES ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ INTERNET, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  1. Τα αρχεία cookie είναι μικρά κομμάτια μηνυμάτων κειμένου με τη μορφή αρχείων κειμένου, τα οποία αποστέλλονται από διακομιστή και αποστέλλονται από το άτομο που επισκέπτεται το Internet Store (για παράδειγμα σε σκληρό δίσκο υπολογιστή, φορητού υπολογιστή ή έξυπνου τηλεφώνου) κάρτα - ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης του Διαδικτύου). Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα Cookies και το ιστορικό τους μπορείτε να βρείτε εδώ: Σύνδεσμος
  2. Ο χειριστής μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα που περιέχονται στα αρχεία cookie ενώ οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τοΚατάστημα Διαδικτύου για τους ακόλουθους σκοπούς:
   1. ταυτοποίηση των Πελατών ως συνδεδεμένων στο Internet Store και απόδειξη ότι είναι συνδεδεμένοι.
   2. απομνημόνευση Προϊόντων που προστέθηκαν στο καλάθι για παραγγελία,
   3. απομνημόνευση δεδομένων από τα συμπληρωμένα Έντυπα Παραγγελίας, ερωτηματολόγια ή δεδομένα καταγραφής στο Internet Store;
   4. προσαρμογή του περιεχομένου του Internet Store στις ατομικές προτιμήσεις του Παροχέα Υπηρεσιών (για παράδειγμα σχετικά με τα χρώματα, το μέγεθος των χαρακτήρων, τη διάταξη του ιστότοπου) και τη βελτιστοποίηση της χρήσης του Διαδικτύου.
   5. εκτέλεση ανώνυμων στατιστικών που παρουσιάζουν τον τρόπο χρήσης του Διαδικτυακού καταστήματος,
   6. επαναληπτικό μάρκετινγκ, δηλαδή ανάλυση των χαρακτηριστικών των επισκεπτών του Διαδικτύου με ανώνυμη ανάλυση των ενεργειών τους (όπως επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε συγκεκριμένους ιστότοπους, λέξεις-κλειδιά κ.λπ.) για τη δημιουργία του προφίλ τους και την παροχή διαφημίσεων προσαρμοσμένων στα αναμενόμενα ενδιαφέροντα, επίσης όταν επισκεφτείτε άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο στο διαφημιστικό δίκτυο της Google Inc. και του Facebook Ireland Ltd.;
  3. 3. Ως πρότυπο, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου που διατίθενται στην αγορά αποδέχονται από προεπιλογή την αποθήκευση αρχείων Cookie. Όλοι έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν τους όρους χρήσης των αρχείων Cookie με την υποστήριξη της ρύθμισης του δικού τους προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο. Σημαίνει ότι είναι δυνατόν να περιοριστεί εν μέρει (για παράδειγμα προσωρινά) ή να απενεργοποιηθεί εντελώς η επιλογή αποθήκευσης Cookies - στην τελευταία περίπτωση, ωστόσο μπορεί να επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες του Διαδικτύου (για παράδειγμα, μπορεί να φαίνεται αδύνατο να περάσει κανείς) τη διαδρομή παραγγελίας από τη φόρμα παραγγελίας λόγω του γεγονότος ότι τα προϊόντα στο καλάθι δεν θυμούνται κατά τα επόμενα βήματα της παραγγελίας).
  4. 4. Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου στο πεδίο των αρχείων cookie είναι σχετικές από την άποψη της συγκατάθεσης για τη χρήση αρχείων cookie από το Internet Store - σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, μια τέτοια συγκατάθεση μπορεί επίσης να εκφραστεί από τις ρυθμίσεις του Διαδικτύου πρόγραμμα περιήγησης. Σε περίπτωση που δεν δοθεί τέτοια συναίνεση, οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Internet στο πεδίο των αρχείων Cookie θα πρέπει να αλλάξουν αναλόγως.
  5. 5. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων σχετικά με τα αρχεία Cookie και την ατομική διαγραφή τους στα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου είναι διαθέσιμες στην ενότητα της βοήθειας του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου και στους ακόλουθους ιστότοπους (αρκεί να κάνετε κλικ σε έναν δεδομένο σύνδεσμο):
   < a href = "http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647"> στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome
   στο πρόγραμμα περιήγησης Firefox
   στο πρόγραμμα περιήγησης του Internet Explorer
   στο πρόγραμμα περιήγησης Opera
   στο πρόγραμμα περιήγησης Safari
   στο πρόγραμμα περιήγησης Microsoft Edge
  6. Ο Διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Google Analytics, Universal Analytics που παρέχονται από την Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Οι υπηρεσίες βοηθούν τον Διαχειριστή να αναλύσει την κίνηση στο Internet Store. Τα δεδομένα που συλλέγονται υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο των παραπάνω υπηρεσιών με ανώνυμο τρόπο (ονομάζονται λειτουργικά δεδομένα, τα οποία απενεργοποιούν την αναγνώριση ενός ατόμου) για τη δημιουργία στατιστικών χρήσιμων για τον Διαχειριστή στο Internet Store. Τα δεδομένα έχουν συλλογική και ανώνυμη φύση, δηλαδή δεν Περιλαμβάνει οποιεσδήποτε δυνατότητες αναγνώρισης (προσωπικά δεδομένα) των ατόμων που επισκέπτονται τον ιστότοπο του Internet Store. Ο Διαχειριστής, όταν χρησιμοποιεί τις παραπάνω υπηρεσίες στο Internet Store συγκεντρώνει δεδομένα όπως πηγές και μέσο προσέλκυσης των επισκεπτών του Internet Store και τη μέθοδο της συμπεριφοράς τους στον ιστότοπο στο Internet Store, πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές και τα προγράμματα περιήγησης από τα οποία εισέρχονται στον ιστότοπο, IP και τομέα, γεωγραφικά δεδομένα και δ δημογραφικά δεδομένα (ηλικία, φύλο) και ενδιαφέροντα.
  7. Είναι πιθανό ένα δεδομένο άτομο να αποκλείει εύκολα την κοινή χρήση πληροφοριών σχετικά με αυτόν ή αυτήν με το Google Analytics, καθώς και τη δραστηριότητά του στο Internet Store - για το σκοπό αυτό είναι δυνατό να εγκαταστήσετε μια προσθήκη στο πρόγραμμα περιήγησης που παρέχεται από την Google Inc., διαθέσιμο εδώ: Σύνδεσμος .
  8. Ο Διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Pixel του Facebook στο Internet Store που παρέχεται από το Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland). Η υπηρεσία βοηθά τον Διαχειριστή να μετρήσει την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων και να ανακαλύψει τι ενέργειες κάνουν οι επισκέπτες του Διαδικτύου και να προβάλλουν διαφημίσεις με προφίλ σε αυτούς τους επισκέπτες. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του Facebook στο Pixel μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: Σύνδεσμος .
  9. Μπορείτε να διαχειριστείτε το Pixel του Facebook διαφημίζοντας ρυθμίσεις στον λογαριασμό κάποιου στο Facebook.com: Σύνδεσμος
 8. ΤΕΛΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

  1. 1. Το Διαδικτυακό Κατάστημα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους Διαδικτύου. Ο Διαχειριστής ενθαρρύνει να εξοικειωθεί με την πολιτική απορρήτου που έχει καθιερωθεί για άλλους ιστοτόπους Διαδικτύου. Αυτή η πολιτική απορρήτου αφορά μόνο το Διαδίκτυο του Διαχειριστή.